duminică, 27 martie 2011

Pentru contestarea DECIZIILOR DE REVIZUIRE A PENSIILOR emise în baza OUG nr1/2011

Va comunicam modelele de contestatie ce urmeaza a fi formulate comisiilor de contestatii pensii din cadrul MAI, MApN, SRI.

  • Modelul 1: pentru cei care contesta atat legalitatea (temeiul juridic) cat si continutul (cuantumul pensiei). Functie de Casa de Pensii, dati clic pe: MApN, MAI, SRI.

Contestatiile vor fi formulate la primirea deciziilor de revizuire , urmarind cu rigurozitate etapele precizate in GHIDUL cu demersurile membrului SCMD pentru anularea deciziei și a hotărârii de revizuire a pensiei

Adresele de expeditie a contestatiilor:

  • Comisia de contestatii pensii din MApN, Bucuresti, str. Drumul Taberei, nr. 7-9, Sector 6, Cod postal 061416;
  • Comisia de contestatii pensii din MAI, Bucuresti, str. George Georgescu, nr.3, Sector 4, Cod postal 040131;
  • Comisia de contestatii pensii din SRI, Bucuresti, Unitatea Militara 0472 Bucuresti

Model contestație M.Ap.N.

Comisia de Contestaţii din cadrul Ministerului Apararii Nationale

DOMNULE PREŞEDINTE
Subsemnatul ,..............................................................................................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere ( în continuare „SCMD”), domiciliat(ă) în localitatea (comuna) ................. , str. .......... nr. ........., bl. ........ ap. ............, jud./ sect. ........, posesor al actului de identitate seria ........... nr. ........ , eliberat de .............................. la data de ............................ CNP ................................., cu dosar pensie nr. .......................... depun prezenta
CONTESTAŢIE
împotriva Deciziei de revizuire a pensiei nr. ......./.................. emisă de Ministerul Apărării Naţionale – Casa se Pensii Sectorială, prin care solicit:
• Anularea deciziei de revizuire a pensiei ca netemeinică şi nelegală
pentru următoarele
MOTIVE
A. Nulitatea absolută a deciziei de revizuire
1. Decizia de revizuire a subsemnatului a fost emisă de către Ministerul Apărării Naţionale după data de 23 decembrie 2010.
2. În conformitate cu dispozițiile art. 193 alin (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii:
Art. 193
Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011 cu excepţia art. 70 alin. (1), art. 132, 135 şi art. 194 care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României partea I (s.ns).
3. Legea nr. 263/2010 a fost publicată în Monitorul oficial al României, partea I, la data de 20 decembrie 2010, iar de la data de 23 decembrie 2010 au intrat în vigoare dispoziţiile art. 132 şi art. 135, care sunt relevante în speţă.
4. În conformitate cu dispoziţiile art. 132 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010:
Art. 132.
(1) Casele de pensii sectoriale se înfiinţează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, ca structuri cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti.
(2) Casele sectoriale prevăzute la alin. (1) sunt succesoare de drept ale structurii organizatorice responsabile cu pensiile din instituţiile menţionate la alin. (1). (s.ns)
5. Aşadar, la data de 23 decembrie 2010 s-a înfiinţat de drept, ope legis, cu personalitate juridică, Casa sectorială de pensii, care a preluat la acea dată toate atribuţiile fostelor structuri organizatorice din cadrul Ministerului Apararii Nationale.
6. Altfel spus, începând cu data de 23 decembrie 2010 Ministerul Apararii Nationale a fost golit de orice competenţă cu privire la recalcularea pensiilor.
7. Pe cale de consecință Ministerul Apararii National nu mai avea nici o competenţă să emită decizii de revizuire a pensiilor, deoarece atribuţiile sale fuseseră transferate Casei de Pensii Sectoriale.
8. Persoana juridică ce avea competenţa să emită decizia de revizuire a pensiei este Casa sectorială de Pensii şi nu Ministerul Apărării Naţionale.
9. În conformitate cu dispoziţiile art. 105 din Legea nr. 263/2010:
Art. 105
In sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilita prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, cu excepția pensiei anticipate si a pensiei anticipate parțiale, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat. (s.ns)

10. În conformitate cu dispoziţiile art. 106 alin. (1) din Legea nr. 263/2010:
Art. 106
(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii, respectiv de casa de pensii sectoriala, in termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.

11. Aşadar, Casele sectoriale de pensii sunt cele care au competenţa emiterii deciziilor de pensionare precum şi a deciziilor de revizuire aşa cum rezultă cu claritate din dispoziţiile art. 107 alin. (1) şi (3) din acelaşi act normativ:
Art. 107
(1) In situația in care, ulterior stabilirii si/sau plății drepturilor de pensie, se constata diferențe intre sumele stabilite si/sau plătite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
[...]
(3) Pensia poate fi recalculata prin adăugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.

12. De asemenea, principalele atribuţii ale Casei sectoriale de pensii sunt stabilite prin art. 139 din Legea nr. 263/2010 care enumeră principalele atribuţii:
Art. 139
In aplicarea prevederilor prezentei legi, casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale îndeplinesc, in principal, următoarele atribuții:
[...]


13. În concluzie, deciziile emise de Ministerul Apărării Naţionale sunt nule de drept deoarece sunt emise de o persoană juridică fără competenţă.
14. Am demonstrat că în conformitate cu art. 193 din Legea nr. 263/2010, la data de 23 decembrie 2010 au fost înfiinţate, în temeiul legi Casele sectoriale de pensii care au preluat toate atribuţiile fostelor structuri organizatorice existente la Ministerul Apărării Naţionale, golind de orice competenţă Ministerul în a mai emite decizii de revizuire.
15. Am arătat că în conformitate cu dispozițiile art. 105, art. 106 art. 107 şi ar. 139 Casele sectoriale de pensii au atribuţii în emiterea deciziilor de revizuire

B. Cu privire la cuantumul pensiei
16. Din buletinul de calcul ataşat deciziei de revizuire contest următoarele :
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
17. Din analiza datelor inscrise in actele anexate la decizia de pensie, nu rezulta documentele care au stat la baza calcului pensiei militare, în conformitate cu art.5 din O.G. nr. 33/2002, modificată și aprobată prin Legea nr. 223/2002 care reglementează eliberarea certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale. Invocarea acestor documente este imperios necesara avand in vedere ca in activitate, cadrul militar nu a beneficiat de o carte de munca pentru a-si putea verifica acum realitatea datelor inscrise in decizia de pensiei si in actele anexate. De asemenea, nu poate fi prezumat faptul ca, din memorie, o persoana aflata la pensie, deci la o anumita varsta, poate sa-si aminteasca cu exactitate ce suma de bani a primit in fiecare luna cu ani in urma.
18. OUG 1/2011 aduce in discutie, la revizuirea pensiei militare, majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele in care in activitate pensionarul militar a desfasurat activitati in locurile de munca incadrate in grupele I si a II-a de munca, potrivit legislatiei in vigoare la acea data. Din analiza deciziei nu rezulta care sunt grupele de munca avute in vedere si implicit punctajul lunar corespunzator.
19. Din calculul evidentiat in decizia de revizuire, nu rezulta care sunt perioadele pentru care nu au fost identificate state de plata – care au dus implicit la o ajustare a cuantumului pensiei. In conditiile in care nu mi se poate atribui nici o culpa legata de acest aspect, va rog sa-mi comunicati care sunt aceste perioade, precum si demersurile facute de cei abilitati pentru a identifica statele de plata lipsa, avand in vedere ca unul din motivele pentru care a fost adoptata aceasta ordonanta a fost obligarea emitentului de a obtine exclusiv toate documentele ce stau la baza calcului pensiei revizuite
20. Abuzul de nelegalitate al emiterii deciziei de revizuire, rezultă și din faptul că efectele sale se nasc de la data de 01.01.2011, încălcându-se principiul neretroactivității legii, conform prevederilor constituționale.
Faţă de toate cele de mai sus solicit anularea deciziei de revizuire pe care am contestat-o la Comisia de contestaţii.
Anexez copia deciziei de revizuire a pensiei.
Data Semnătura
DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII DIN CADRUL MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE

Model contestație M.A.I.

Comisia de Contestaţii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

DOMNULE PREŞEDINTE
Subsemnatul ,..............................................................................................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere ( în continuare „SCMD”), domiciliat(ă) în localitatea (comuna) ................. , str. .......... nr. ........., bl. ........ ap. ............, jud./ sect. ........, posesor al actului de identitate seria ........... nr. ........ , eliberat de .............................. la data de ........................... CNP ................................., cu dosar pensie nr. ...........................
depun prezenta
CONTESTAŢIE
împotriva Deciziei de revizuire a pensiei nr. ......./.................. emisă de Ministerul Administraţiei şi Internelor – Casa de Pensii Sectorială, prin care solicit:
• Anularea deciziei de revizuire a pensiei ca netemeinică şi nelegală
pentru următoarele
MOTIVE
A. Nulitatea absolută a deciziei de revizuire
1. Decizia de revizuire a subsemnatului a fost emisă de către Ministerul Administraţiei şi Internelor după data de 23 decembrie 2010.
2. În conformitate cu dispozițiile art. 193 alin (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii:
Art. 193
Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011 cu excepţia art. 70 alin. (1), art. 132, 135 şi art. 194 care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României partea I (s.ns).
3. Legea nr. 263/2010 a fost publicată în Monitorul oficial al României, partea I, la data de 20 decembrie 2010, iar de la data de 23 decembrie 2010 au intrat în vigoare dispoziţiile art. 132 şi art. 135, care sunt relevante în speţă.
4. În conformitate cu dispoziţiile art. 132 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010:
Art. 132.
(1) Casele de pensii sectoriale se înfiinţează în subordinea Ministerului Apărării Naționale, a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, ca structuri cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti.
(2) Casele sectoriale prevăzute la alin. (1) sunt succesoare de drept ale structurii organizatorice responsabile cu pensiile din instituţiile menţionate la alin. (1). (s.ns)

5. Aşadar, la data de 23 decembrie 2010 s-a înfiinţat de drept, ope legis, cu personalitate juridică, Casa sectorială de pensii, care a preluat la acea dată toate atribuţiile fostelor structuri organizatorice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
6. Altfel spus, începând cu data de 23 decembrie 2010 Ministerul Administraţiei şi Internelor a fost golit de orice competenţă cu privire la recalcularea pensiilor.
7. Pe cale de consecință Ministerul Administraţiei şi Internelor nu mai avea nicio competenţă să emită decizii de revizuire a pensiilor, deoarece atribuţiile sale fuseseră transferate Casei de Pensii Sectoriale.
8. Persoana juridică ce avea competenţa să emită decizia de revizuire a pensiei este Casa de Pensii sectorială şi nu Ministerul Administraţiei şi Internelor.
9. În conformitate cu dispoziţiile art. 105 din Legea nr. 263/2010:
Art. 105
In sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilita prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, cu excepția pensiei anticipate si a pensiei anticipate parțiale, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat. (s.ns)

10. În conformitate cu dispoziţiile art. 106 alin. (1) din Legea nr. 263/2010:
Art. 106
(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii, respectiv de casa de pensii sectoriala, in termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.

11. Aşadar, Casele de pensii sectoriale sunt cele care au competenţa emiterii deciziilor de pensionare, precum şi a deciziilor de revizuire aşa cum rezultă cu claritate din dispoziţiile art. 107 alin. (1) şi (3) din acelaşi act normativ:
Art. 107
(1) In situația in care, ulterior stabilirii si/sau plății drepturilor de pensie, se constata diferențe intre sumele stabilite si/sau plătite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
[...]
(3) Pensia poate fi recalculata prin adăugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.

12. De asemenea, principalele atribuţii ale Casei de pensii sectoriale sunt stabilite prin art. 139 din Legea nr. 263/2010 care enumeră principalele atribuţii:
Art. 139
In aplicarea prevederilor prezentei legi, casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale îndeplinesc, in principal, următoarele atribuții:
[...]


13. În concluzie, deciziile emise de Ministerul Administraţiei şi Internelor sunt nule de drept deoarece sunt emise de o persoană juridică fără competenţă.
14. Am demonstrat că în conformitate cu art. 193 din Legea nr. 263/2010, la data de 23 decembrie 2010 au fost înfiinţate, în temeiul legi Casele de pensii sectoriale care au preluat toate atribuţiile fostelor structuri organizatorice existente la Ministerul Administraţiei şi Internelor, golind de orice competenţă Ministerul în a mai emite decizii de revizuire.
15. Am arătat că în conformitate cu dispozițiile art. 105, art. 106 art. 107 şi ar. 139 Casele de pensii sectoriale au atribuţii în emiterea deciziilor de revizuire.

B. Cu privire la cuantumul pensiei
16. Din buletinul de calcul ataşat deciziei de revizuire contest următoarele............................................................................................................................................................................................
17. Din analiza datelor inscrise in actele anexate la decizia de pensie, nu rezulta documentele care au stat la baza calcului pensiei militare, , în conformitate cu art. 5 din O.G. nr. 33/2002, modificată și aprobată prin Legea nr. 223/2002, care reglementează eliberarea certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale. Invocarea acestor documente este imperios necesara avand in vedere ca in activitate, cadrul militar nu a beneficiat de o carte de munca pentru a-si putea verifica acum realitatea datelor inscrise in decizia de pensiei si in actele anexate. De asemenea, nu poate fi prezumat faptul ca, din memorie, o persoana aflata la pensie, deci la o anumita varsta, poate sa-si aminteasca cu exactitate ce suma de bani a primit in fiecare luna cu ani in urma.
18. OUG 1/2011 aduce in discutie, la revizuirea pensiei militare, majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele in care in activitate pensionarul militar a desfasurat activitati in locurile de munca incadrate in grupele I si a II-a de munca, potrivit legislatiei in vigoare la acea data. Din analiza deciziei nu rezulta care sunt grupele de munca avute in vedere si implicit punctajul lunar corespunzator.
19. Din calculul evidentiat in decizia de revizuire, nu rezulta care sunt perioadele pentru care nu au fost identificate state de plata – care au dus implicit la o ajustare a cuantumului pensiei. In conditiile in care nu mi se poate atribui nici o culpa legata de acest aspect, va rog sa-mi comunicati care sunt aceste perioade, precum si demersurile facute de cei abilitati pentru a identifica statele de plata lipsa, avand in vedere ca unul din motivele pentru care a fost adoptata aceasta ordonanta a fost obligarea emitentului de a obtine exclusiv toate documentele ce stau la baza calcului pensiei revizuite

20. Contest exactitatea datelor din buletinul de calcul, deoarece nu am posibilitatea de a verifica veridicitatea acestora, în comparație cu persoanele civile unde veniturile sunt consemnate în cărțile de muncă sau alte înscrisuri legale.
21. Abuzul de nelegalitate al emiterii deciziei de revizuire, rezultă și din faptul că efectele sale se nasc de la data de 01.01.2011, încălcându-se principiul neretroactivității legii, conform prevederilor constituționale.
Faţă de toate cele de mai sus solicit anularea deciziei de revizuire pe care am contestat-o la Comisia de contestaţii.
Anexez copia deciziei de revizuire a pensiei.
Data Semnătura
DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII DIN CADRUL MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Model contestație SRI

Comisia de Contestaţii din cadrul Serviciului Roman de Informații

DOMNULE PREŞEDINTE
Subsemnatul ,..............................................................................................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere ( în continuare „SCMD”), domiciliat(ă) în localitatea (comuna) ................. , str. .......... nr. ........., bl. ........ ap. ............, jud./ sect. ........, posesor al actului de identitate seria ........... nr. ........ , eliberat de .............................. la data de ............................ CNP ................................., cu dosar pensie nr. ..........................
depun prezenta
CONTESTAŢIE
împotriva Deciziei de revizuire a pensiei nr. ......./.................. emisă de Serviciul Roman de Informații – Casa se Pensii Sectorială, prin care solicit:
• Anularea deciziei de revizuire a pensiei ca netemeinică şi nelegală
pentru următoarele
MOTIVE
A. Nulitatea absolută a deciziei de revizuire
1. Decizia de revizuire a subsemnatului a fost emisă de către Serviciul Roman de Informații după data de 23 decembrie 2010.
2. În conformitate cu dispozițiile art. 193 alin (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii:
Art. 193
Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011 cu excepţia art. 70 alin. (1), art. 132, 135 şi art. 194 care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României partea I (s.ns).
3. Legea nr. 263/2010 a fost publicată în Monitorul oficial al României, partea I, la data de 20 decembrie 2010, iar de la data de 23 decembrie 2010 au intrat în vigoare dispoziţiile art. 132 şi art. 135, care sunt relevante în speţă.
4. În conformitate cu dispoziţiile art. 132 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010:
Art. 132.
(1) Casele de pensii sectoriale se înfiinţează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, ca structuri cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti.
(2) Casele sectoriale prevăzute la alin. (1) sunt succesoare de drept ale structurii organizatorice responsabile cu pensiile din instituţiile menţionate la alin. (1). (s.ns)
5. Aşadar, la data de 23 decembrie 2010 s-a înfiinţat de drept, ope legis, cu personalitate juridică, Casa sectorială de pensii, care a preluat la acea dată toate atribuţiile fostelor structuri organizatorice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
6. Altfel spus, începând cu data de 23 decembrie 2010 Serviciul Roman de Informații a fost golit de orice competenţă cu privire la recalcularea pensiilor.
7. Pe cale de consecință Serviciul Roman de Informații nu mai avea nicio competenţă să emită decizii de revizuire a pensiilor, deoarece atribuţiile sale fuseseră transferate Casei Sectoriale de Pensii.
8. Persoana juridică ce avea competenţa să emită decizia de revizuire a pensiei este Casa sectorială de Pensii şi nu Serviciul Roman de Informații.
9. În conformitate cu dispoziţiile art. 105 din Legea nr. 263/2010:
Art. 105
In sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilita prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, cu excepția pensiei anticipate si a pensiei anticipate parțiale, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat. (s.ns)

10. În conformitate cu dispoziţiile art. 106 alin. (1) din Legea nr. 263/2010:
Art. 106
(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii, respectiv de casa de pensii sectoriala, in termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.

11. Aşadar, Casele sectoriale de pensii sunt cele care au competenţa emiterii deciziilor de pensionare precum şi a deciziilor de revizuire aşa cum rezultă cu claritate din dispoziţiile art. 107 alin. (1) şi (3) din acelaşi act normativ:
Art. 107
(1) In situația in care, ulterior stabilirii si/sau plății drepturilor de pensie, se constata diferențe intre sumele stabilite si/sau plătite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
[...]
(3) Pensia poate fi recalculata prin adăugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.

12. De asemenea, principalele atribuţii ale Casei sectoriale de pensii sunt stabilite prin art. 139 din Legea nr. 263/2010 care enumeră principalele atribuţii:
Art. 139
In aplicarea prevederilor prezentei legi, casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale îndeplinesc, in principal, următoarele atribuții:
[...]


13. În concluzie, deciziile emise de Serviciul Roman de Informații sunt nule de drept deoarece sunt emise de o persoană juridică fără competenţă.
14. Am demonstrat că în conformitate cu art. 193 din Legea nr. 263/2010, la data de 23 decembrie 2010 au fost înfiinţate, în temeiul legi Casele sectoriale de pensii care au preluat toate atribuţiile fostelor structuri organizatorice existente la Serviciul Roman de Informații, golind de orice competenţă Serviciul Roman de Informații în a mai emite decizii de revizuire.
15. Am arătat că în conformitate cu dispozițiile art. 105, art. 106 art. 107 şi ar. 139 Casele sectoriale de pensii au atribuţii în emiterea deciziilor de revizuire
16.

B. Nerespectarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 1/2011
17. În conformitate cu dispoziţiile art. 1 din O.U. G. nr. 1/2011:
Art. 1
(1) Pensiile prevazute la art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, potrivit art. 5 alin. (4) din aceeasi lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai tarziu pana la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari.
18. În conformitate cu dispoziţiile art. 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii:
Art. 107
(1) In situația in care, ulterior stabilirii si/sau plății drepturilor de pensie, se constata diferențe intre sumele stabilite si/sau plătite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.

19. Aşadar, pentru a fi în legalitate era absolut necesar să se emită decizii de recalculare a pensiilor conform Legii nr. 119/2010, iar acestea trebuiau revizuite ca urmare a includerii, total sau parţial, a salariului mediu pe economie în baza de calcul a cuantumului pensiei recalculate.
20. De altfel, art. 1 din O.U.G. nr. 1/2011 este foarte clar: se revizuiesc pensiile pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie.
21. Decizia de revizuire emisă este lovită de nulitate absolută din considerentul că ar trebui revizuită o decizie de recalculare, așa cum precizează art.1 alin (1) din OUG nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională: ,,Pensiile prevăzute la art.1 lit.a) și b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, potrivit art.5 alin (4) din aceeași lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari. Față de aceste prevederi menționez că eu nu am primit nicio decizie de recalculare a pensiei mele în temeiul Legii nr.119/2010, fapt pentru care revizuirea prevăzută de art.1 alin (1) din OUG nr.1/2011 nu are obiect și fundament în existența unei decizii de recalculare a pensiei.
22. Or în acest moment, se revizuiesc pensiile stabilite conform Legii nr. 164/2001, ceea ce nu respectă dispoziţiile legale în vigoare.
23. Abuzul de nelegalitate al emiterii deciziei de revizuire, rezultă și din faptul că efectele sale se nasc de la data de 01.01.2011, în condițiile în care nu a fost emisă nicio decizie de recalculare a pensiei mele, încălcându-se principiul neretroactivității legii, conform prevederilor constituționale.
C. Cu privire la cuantumul pensiei
24. Din buletinul de calcul ataşat deciziei de revizuire contest următoarele:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
25. Din analiza datelor inscrise in actele anexate la decizia de pensie, nu rezulta documentele care au stat la baza calcului pensiei militare, în conformitate cu art.5 din O.G. nr. 33/2002, modificată și aprobată prin Legea nr. 223/2002 care reglementează eliberarea certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale. Invocarea acestor documente este imperios necesara avand in vedere ca in activitate, cadrul militar nu a beneficiat de o carte de munca pentru a-si putea verifica acum realitatea datelor inscrise in decizia de pensiei si in actele anexate. De asemenea, nu poate fi prezumat faptul ca, din memorie, o persoana aflata la pensie, deci la o anumita varsta, poate sa-si aminteasca cu exactitate ce suma de bani a primit in fiecare luna cu ani in urma.
26. OUG 1/2011 aduce in discutie, la revizuirea pensiei militare, majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele in care in activitate pensionarul militar a desfasurat activitati in locurile de munca incadrate in grupele I si a II-a de munca, potrivit legislatiei in vigoare la acea data. Din analiza deciziei nu rezulta care sunt grupele de munca avute in vedere si implicit punctajul lunar corespunzator.
27. Din calculul evidentiat in decizia de revizuire, nu rezulta care sunt perioadele pentru care nu au fost identificate state de plata – care au dus implicit la o ajustare a cuantumului pensiei. In conditiile in care nu mi se poate atribui nici o culpa legata de acest aspect, va rog sa-mi comunicati care sunt aceste perioade, precum si demersurile facute de cei abilitati pentru a identifica statele de plata lipsa, avand in vedere ca unul din motivele pentru care a fost adoptata aceasta ordonanta a fost obligarea emitentului de a obtine exclusiv toate documentele ce stau la baza calcului pensiei revizuite

28. Contest exactitatea datelor din buletinul de calcul, deoarece nu am posibilitatea de a verifica veridicitatea acestora, în comparație cu persoanele civile unde veniturile sunt consemnate în cărțile de muncă sau alte înscrisuri legale.

Faţă de toate cele de mai sus solicit anularea deciziei de revizuire pe care am contestat-o la Comisia de soluţionare a contestaţii.
Anexez copia deciziei de revizuire a pensiei.
Data Semnătura
DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII DIN CADRUL SERVICIULUI ROMAN DE INFORMATII

GHIDUL CU PROCEDURILE PENTRU ANULAREA DECIZIILOR DE REVIZUIRE A PENSIILOR

GHID CU DEMERSURILE MEMBRILOR ŞI ACTIVITĂŢILE FILIALELOR SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE PENTRU CONTESTAREA DECIZIILOR DE REVIZUIRE A PENSIILOR

Stimate coleg!
Ca membru al sindicatului noastru îţi aducem la cunoştinţă faptul că în curând vei primi noua decizie de REVIZUIRE a pensiei emisă în temeiul O.U.G. nr.1/2011
Dorim să te informăm cu ce ai de făcut pentru a-ţi păstra drepturile câştigate. Fiind informat poţi decide calea de urmat: te opreşti la decizia REVIZUITĂ, pe care o vei primi sau mergi mai departe.
Prezentăm mai jos, în detaliu, ceea ce ai de făcut, în raport cu opţiunea ta.
Deoarece, procedura de contestare se aseamănă foarte mult cu procedura desfășurată pe Pasul 1b), noul Ghid va fi simplificat.

PARTEA I
DEMERSURI ALE MEMBRULUI SCMD

Capitolul I
CE TREBUIE SĂ CUNOȘTI

(1 ) La primirea DECIZII DE REVIZUIRE, reține plicul în care ai primit decizia. PE ACESTA ESTE TRECUTA DATA COMUNICARII DECIZIEI de REVIZUIRE, DATĂ DE LA CARE DECURGE TERMENUL DE 30 de zile de CONTESTARE LA COMISIA DE CONTESTAȚII DIN CADRUL .................... (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I.).
(2) Dacă accepţi DECIZIA DE REVIZUIRE, în termen de 30 de zile ea rămâne definitivă.
(3) Dacă nu o accepţi, treci la contestarea ei. Modelul contestaţiei se află postat pe site-ul SCMD/DEPARTAMENTUL JURIDIC.
(4) Contestaţia se trimite prin poştă, cu confirmare de primire, la comisia de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor sau Serviciului Român de Informaţii, care trebuie soluționată în termen de 45 de zile. Termenul de 45 de zile curge de la data când reprezentantul comisiei a semnat pe confirmarea de primire.

(5) Comisia de contestații trebuie să emită o Hotărâre, din care să reiasă modul de soluționare a contestației.
(6) În situația în care hotărârea comisiei de contestaţii este nefavorabilă, actul emis trebuie atacat în instanță, în termen de 30 de zile, pentru a cere anularea acestei hotărâri.

Capitolul al – II lea
CE DOCUMENTE DEPUI LA FILIALĂ

(1) Pentru rezolvarea litigiului în instanță (prima instanţă tribunalul, a doua curtea de apel), trebuie să depui la filiala la care ești înscris, următoarele documente, în plic format A4, în 3 exemplare fiecare document:

1.1. copie după contestaţia trimisă;
1.2. copie după confirmarea de primire a contestaţiei, în care să se vadă data şi semnătura reprezentantului comisiei de contestaţii;
1.3. copie după actul de identitate (copie alb-negru);
1.4. copie după decizia de revizuire a pensiei recalculate, cu anexele corespunzătoare;
1.5. copie după ultima decizie de recalculare a pensiei (*nu depun cei care nu au primit decizii de recalculare);
1.6. copie după ultimul talon al pensiei recalculate (*inclusiv cei care nu au primit decizii de recalculare);
1.7. copie după decizia veche de pensie;
1.8. copie după un talon de pensie cu cuantumul vechi al
pensiei;
1.9. copie după plicul în care ai primit Decizia de revizuire, pe care să se vadă ştampila poştei cu data de înmânare;
1.10 împuternicire, conform modelului aflat la filială (numai în situația în care nu există deja la filială).
Împuternicirea este obligatorie. Dosarul este preluat de avocat, numai dacă există imputernicirea inclusă în plic.
ATENŢIE: pe toate copiile se scrie: ,,Copie conformă cu originalul” şi urmează semnătura.

Plicul cu aceste documente se depune la filială în termen de 3 zile, de la primirea confirmării de primire sau data de înregistrare de la registratura ministerului (serviciului).
Dacă primești răspuns la contestație, depui la filială, 3 copii, după acest răspuns.
Dacă nu ai primit răspuns în termenul legal de 45 de zile, te prezinţi la filială pentru a comunica această situație.
Membrul de sindicat poartă cea mai mare răspundere pentru rezolvarea favorabilă a situaţiei sale.

TERMENE DE URMĂRIT:
- înregistrare contestaţie - în maxim 30 de zile de la comunicarea noii decizii de pensie;
- răspuns soluţionare contestaţie - în maxim 45 de zile de la data înregistrării contestaţiei;
- depunere document în instanţă (atacarea în instanţă) - în maxim 30 de zile de la comunicarea soluţionării contestaţiei.

Capitolul al – III lea
ACTIVITĂȚILE FILIALELOR SCMD

Activitățile filialelor privind anularea deciziilor de revizuire și a hotărârilor comisiei de contestații, sunt similare cu activitățile desfășurate pentru anularea deciziilor de recalculare a pensiilor și a hotărârilor comisiei de contestații pe Pasul 1b), (evidența și anunțarea membrilor, rezolvarea litigiului în instanță, datele de pe plicuri, registrele de evidență a plicurilor, tabelel nominale, în 3 ex., pe case de pensii cu semnăturile membrilor de sindicat, etc.).
La nivelulul mun. București și jud. Ilfov predarea plicurilor cu documente se face în fiecare zi de luni, la ora 14.00, la sediul central al SCMD.
Scadenţarul cu termene de urmărit pentru prevenirea ieşirii din termenele legale (a + 45 + 30), se întocmește de fiecare filială. Filiala poartă întreaga răspundere pentru exactitatea datelor din scadențare.

DEPARTAMENTUL JURIDIC 25.03.2011

joi, 24 martie 2011

O LECŢIE

Arde nordul Africii. Focul se întinde spre continental asiatic şi are deja reverberaţii în vechea Persie. Privit cu ochii celui care a trăit în jăratecul european de acum două decenii, acest foc seamănă suspect de mult cu lanţul „revoluţionar” care a zguduit atunci bătrânul continent.

Este mult prea complicat şi nu am suficiente argumente pentru a risca să mă pronunţ asupra a ceea ce bănuiesc că se ascunde în spatele acestor revolte aparent spontane, lipsite de conducători la vedere dar, surprinzător, victorioase în două ţări extrem de importante pentru stabilitatea acelei părţi a lumii. Şi pentru imensele bogăţii naturale de care dispun. Scriind aceste rânduri, aflu că este deja pregătită pentru acelaşi destin şi o a treia, bogată în petrol, ţară nord-africană.

Desigur, istoria va decodifica subtila carte care se joacă acum. Poate prea târziu pentru ca unii dintre noi să se poată bucura, ori nu, de justeţea previziunilor proprii…

Între multele învăţăminte reieşite din drama cu care popoare din nordul Africii se confruntă, există unul cu o semnificaţie aparte, de care conducătorii României ar trebui să ţină cont. Este acela care impune existenţa unui respect real acordat armatei naţionale şi slujbaşilor săi.

Suntem, a nu ştiu câta oară în istorie, martori la o lecţie de viaţă care arată că sunt momente în care instituţia militară poate fi singura de care depinde supravieţuirea unei naţiuni. Care demonstrează că armata este structura socială care are un rol esenţial, de neînlocuit, în întreaga istorie a statelor lumii, de la apariţia lor şi până în prezent.

Atentatul brutal şi inconştient la care asistăm în România, pornit de la cele mai înalte demnităţi ale statului, asupra poziţiei militarului în societate, asupra ierarhiei militare ca element definitoriu al tăriei şi disciplinei armatei, asupra rolului şi menirii oşteanului în contextul naţional, are implicaţii pe termen lung şi consecinţe de cele mai multe ori ireparabile.

Voci calificate au atras atenţia de nenumărate ori că renunţarea la tăria armatei proprii pe considerentul că ne vor apăra alţii este complet iluzorie, reprezentând unul dintre factorii istorici determinanţi în dispariţia unor popoare de pe harta lumii. Avertismentele au fost, ca multe altele, ignorate…

Personal, nu găsesc nici un argument care să scuze atitudinea faţă de armata naţională a conducătorilor noştri de azi. Şi de ieri. Nu pot fi invocate nici prezumţia de incompetenţă, nici aceea de ignoranţă. Nu poate avea drept temei nici apartenenţa la o anume alianţă şi nici existenţa diverşilor factori economici interni şi internaţionali de o natură sau alta. Din punct de vedere al interesului naţional, nu există un motiv acceptabil pentru ca o ţară cu 22 milioane de oameni, cu un teritoriu de circa 240.000 Km patraţi, aflată într-o zonă a lumii extrem de sensibilă din punct de vedere geostrategic, să îşi reducă efectivele cu mai mult de 75% în cincisprezece ani. Fără a pune nimic în loc. Fără a adăuga nimic concret pentru noua armată. Nici din punct de vedere structural, nici al înzestrării şi nici din punct de vedere al echipării şi remunerării militarilor. Împrăştiind în cele patru zări patrimoniul armatei, terenuri, clădiri, edificii culturale şi puncte de comandă strategice, muniţie, armament şi echipament. O ţară nu se apără punând vorbe în loc de tunuri pe câmpul de luptă sau utilizând promisiuni în loc de gloanţe!

Dacă mai era necesar, pentru a avea imaginea completă a şubrezirii fără precedent a sistemului militar de apărare al ţării, putem nota că se fac eforturi politice susţinute pentru a ilegitima corpul militarilor în rezervă, prin ruperea legăturii sale cu instituţia militară. Se renunţă astfel, deliberat, la circa 80.000 de militari superprofesionalizaţi care, în caz de război, ar dubla practic efectivele active în numai două zile.

Nu poate exista vreo scuză pentru starea de politizare a armatei (dincolo de limita suportabilităţii!) ori pentru ridicarea la demnitatea de general a sute de slujbaşi politici lipsiţi de merite militare. Aceste acţiuni, aparent fără semnificaţie socială directă, decredibilizează iremediabil instituţia militară şi îi aduce tot atâtea deservicii câte au provoacat umilirea programată a militarului, în orice ipostază s-ar găsi el.

Pentru a readuce armata la stadiul care să-i permită îndeplinirea menirii sale esenţiale – descurajarea oricărui agresor potenţial – şi pentru atingerea în acest scop a nivelului necesar de înzestrare, dotare şi dislocare operativă, vor fi necesari ani îndelungaţi de muncă şi fonduri imense, completate de un efort economic pe care ţara nu mai este astăzi capabilă să-l susţină.

Acum arde nordul Africii. Mâine s-ar putea să ia din nou foc Europa, vatră tradiţională a incendiilor cu statură mondială. Cei responsabili de destinul României ar trebui să ia aminte la lecţia cu privire la rolul şi importanţa armatei. Lecţie pe care astăzi, prin durerea altora, viaţa ne-o predă în mod gratuit.

Nu văd şi nu mă aştept să apară o reacţie, un minim semn de înţelegere. Pentru că din nefericire, ei, conducătorii noştri, par a suferi de o formă nouă de autism. Autismul colectiv.

(scris la 25.02.2011 şi apărut ca editorial în revista Qmagazine nr.101/2011)

Sursa: teopal

marți, 22 martie 2011

COMUNICATUL nr. 8 din 21.03.2011

1 – Datorită unor disfuncţionalităţi în organizarea activităţilor la nivelul filialelor SCMD Târgovişte, Focşani şi Miercurea Ciuc, consilierii juridici din cadrul Departamentului Juridic au preluat, temporar, rezolvarea problemelor de asistenţă juridică în constituirea dosarelor pe procesele de la Pasul 1 b) şi depunerea acestora la instanţă, fapt pentru care procesarea datelor transmise de dumneavoastră pentru procesele de la Pasul 1 a) şi parţial de la Pasul 1 b), precum şi întocmirea raportului cu principalele concluzii desprinse din procesele deja desfăşurate, nu s-au mai putut efectua, activităţile amânându-se pentru o dată ulterioară.

S-a considerat că acordarea asistenţei juridice pentru cele trei filiale (16.03. – 23.03.a.c.) este de prioritate maximă.

După încheierea activităţii de asistenţă juridică, activitatea de coordonare şi îndrumare a consilierilor Departamentului Juridic va reveni la normal.

2 – Deoarece casele de pensii sectoriale (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I.) au emis decizii de revizuire a pensiilor recalculate, strategia imediată a Departamentului Juridic în acest domeniu, include:

2.1. – elaborarea noului ,,Ghid cu demersurile membrului şi activităţile filialelor SCMD pentru anularea deciziilor de revizuire a pensiilor recalculate”;
2.2. – redactarea modelului de contestaţie a deciziei de revizuire a pensiei recalculate;
2.3. – rediscutarea contractelor de asistenţă juridică şi reprezentare cu avocaţii locali şi încheierea de acte adiţionale la contractele existente, după caz;
2.4. – asigurarea asistenţei juridice şi de reprezentare la filialele: Târgovişte, Focşani şi Miercurea Ciuc;
2.5. – redactarea modelului cererii de chemare în judecată a celor trei case de pensii sectoriale pentru anularea deciziilor de revizuire a pensiilor recalculate.

3 - Pe data de 25.03.2011, Departamentul Juridic va afişa pe blogul S.C.M.D./DEPARTAMENTUL JURIDIC, documentele de la pct. 2.1. şi 2.2. din strategia prezentată.

Sursa: S.C.M.D.- DEPARTAMNETUL JURIDIC

joi, 17 martie 2011

FANTOMA DE LA MINISTERUL APARARII

Cu circa două luni în urmă, la data de 31.12.2010, pe Decizia de pensionare a fiecăruia din cei 80.000 de pensionari militari au apărut două prevederi neexistente niciodată înainte. Niciodată, în istoria de aproape un secol şi jumătate a sistemului de pensii militare. Ca în matematică, prevederile erau una în minus şi alta în plus.

Prima, prevederea cu semnul minus, are ca obiect gradul militar. Pentru prima oară în istorie, Ministerul Apărării emite acte adresate militarilor, în mod personal, fără a li se preciza gradul. Ce a determinat această impardonabilă decizie? Putem crede orice. Chiar că este mai mult decât desconsiderare. Adică nu doar nu doar greşeala unui funcţionar inconştient, iresponsabil şi beat. Putem aprecia gestul drept aplicarea concretă a unei politici atent elaborate. Politica de desfiinţare a unei întregi categorii sociale. A militarilor în rezervă şi în retragere. Ei, care reprezentă istoria instituţiei, istoria încă vie a Armatei, trebuiau să dispară. Putem ajunge la concluzia că, urmare a aceleaşi politici au fost pe rînd, jigniţi, umiliţi, lisiţi de drepturi legale şi constituţionale, li s-a tăiat necruţător singura sursă de existenţă. Şi că acum venise vremea să dispară şi din înscrisuri.

Unii vor spune că greşesc, sugerând o vină acolo unde ea nu există. Că, lipsit de simţul prezentului, dramatizez. Ori că mă lamentez, perpelindu-mă inutil pentru cîteva cuvinte nescrise pe o hârtie. Că acuz din răutate o instituţie care îsi iubeşte şi respectă bătrânii şi care „face totul pentru liniştea şi fericirea lor”( între ghilimele am reprodus din memorie o declaraţie a actualului ministru). Şi sunt dispus să le dau dreptate. Cu o condiţie: să-mi arate unde este scris gradul pe Decizia de pensionare, explicându-mi şi logica în virtutea căreia a dispărut. Dacă nu, nu!

A doua, prevederea cu semnul plus, ne spune că expediere Deciziei, deci şi conţinutul ei, erau asumate de o nouă structură, denumită „Casa sectorială de pensii a Ministerului Apărării Naţionale”. Unii au crezut. Şi fiind nemulţumiţi de felul în care li s-a calculat pensia, au dat în judecată această nouă entitate. Care, în opinia lor, socotise greşit. Aici începe nebunia. Fiindcă, fără să ştie, au reclamat justiţiei o fantomă. Fantoma de la MapN care stabilise care să fie pensia lor, din ce bani ar trebui să-şi mai trăiască restul zilelor, din care dintre drepturile legale se mai pot bucura. În adresa nr.A169/03.03.2011 MapN comunică negru pe alb Tribunalului Vâlcea, Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale:”Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale este o structură care la acest moment nu există. Aţi citit bine. Este o fantomă! Strucura care la sfârşitul anului trecut calculase 80.000 de pensii, care expediase 80.000 de Decizii de pensionare, care tăiase pensii cu până la 80%, care provocase înbolnăvirea a sute de bătrâni militari şi moarte a alor câteva zeci, nu există! Nici acum, după trei luni de zile!

Şi, în mod justificat, domnul colonel NICU MARIAN, consilier juridic delegat la Direcţia pentru Relaţiile cu Parlamentul şi Asistenţă Juridică din M Ap N, la care a ajuns notificarea chemării fantomei în justiţie, este nedumerit. Îl întreabă pe reclamant care este structura dată în judecată. Fiindcă domnia sa, inocentul colonel de la DRPAJ, habar nu are despre şirul de fapte, acte şi repercusiuni pe care fantoma din ograda ministerului le-a comis. Ba chiar, plin de bune intenţii, recomandă ofiţerilor din Vâlcea să acuze, dacă tot sunt puşi pe reclamaţii, Direcţia Financiar-Contabilă. Ea, această Direcţie, ar avea în subordine ceea ce acum nu există, fantoma care produce Decizii de pensionare. Numai că două fraze mai departe, acelaşi domn consilier îşi revine şi le spune reclamanţilor că nici asta nu se poate. Nu pot acţiona în judecată Direcţia Financiar-Contabilă! De ce? Simplu. Pentru motivul că Direcţia mai sus menţionată „este o structură fără personalitate juridică”.

În final, sătul probabil de propriile contraziceri, domnul consilier trece la ameninţări :”Având în vedere aceste aspecte, solicităm instanţei să pună în vedere reprezentantului contestatorilor să precizeze cadrul procesual pasiv, respectiv să indice cu cine înţelege să se judece, sub sancţiunea anulării cererii.” Superb!

Ştiam că MapN devine tot mai puţin al militarilor. Ştiam că respectul reprezintă o calitate umană depăşită, inexistentă, pentru mulţi din actualii lucrători ai ministerului. Unii ajunşi acolo pe căi greu de descoperit şi lucrând nu se stie bine pentru cine (dar văzându-se clar împotriva cui). Ceea ce nu ştiam şi am aflat acum, este că pentru militarii în rezervă şi retragere lucrează o fantomă. Care nu are responsabilitate juridică, nu poate fi trasă la răspundere şi împotriva căreia nu poţi acţiona în vreu fel. Nici nu se putea imagina ceva mai perfect pentru aplicarea în masă a unor nedreptăţi! Acum ni se limpezeşte şi neclaritatea cu gradul. Fantoma de la MApN nu este, probabil, remunerată după grad. De ce ar fi plătiţi alfel pensionarii?

Sursa : teopal

marți, 15 martie 2011

CU DRAG, DIN ŞMECHERANIA

Trebuie să recunosc. Titlul are o directă şi vinovată legătură cu substantivul feminin „şmecherie”, prezentat de DEX online drept chichirez, găselniţă, halardeală, merchez, moftologie, nasabţigen, şmecherez.

Şmecherania ar putea fi numele unei ţări. Al unei ţări în care nimic nu este ceea ce pare a fi. Ţara şmecherezului dus până la rangul de politică de stat, ar fi locul unde aproape tot ce s-a făcut în douăzeci de ani şi tot ce mai există încă are în spate o şmecherie. O ţară ipotetică desigur, dar atât de veridică! Parcă o şi vezi.

Şmecherania poate fi numele ţării care şi-ar schimba peste noapte candidatul la preşedinţie acceptat constituţional, montând un spectacol şmecherez, cu actori trişti zâmbind pe sub mustaţă, cu îmbrăţişări tragice în care protagoniştii se gâdilă pe furiş la subsuoară, cu lacrimi şterse aparent discret dar cât mai în văzul lumii. Aproape că ne aminteşte de halardeala lacrimogenă „Dragă Stolo…”

Ar mai putea fi numele ţării în care un prim-ministru debarcat de către parlament pentru incompetenţă, ar reveni a doua zi în funcţie datorită unei imense găselniţe prezidenţiale.

Chiar dacă pare greu de acceptat, în ţara Şmecherania, prin moftologii bine pregătite, prin nasabţigene şi şmechereze, executivul ar avea posibilitatea să fie legislativ, preşedintele să devină şi premier, iar premierul… propriul său purtător de cuvânt. Acolo, presa , din câinele de pază al democraţiei, s-ar putea transforma în atentator la siguranţa naţională iar puterea judecătorească, din a treia putere în stat, în câinele de pază al puterii politice.

Şmecherania s-ar mai numi ţara unde prin cea mai pură şi strălucitoare şmecherie un partid încropit ad-hoc ar deveni parlamentar, fără a fi ales de cetăţeni, fără a avea un electorat şi fără a fi legitimat de voinţa populară. Doar pentru că ar fi locul unde s-au adunat colindătorii politici rămaşi fără adăpost.

Tot în ţara Şmecherania ar fi posibil ca legea pensiilor, o lege care ar urma să schimbe în rău viaţa milioanelor de oameni săraci, să fie adoptată printr-un nasabţigen pe faţă. Având loc un merchez parlamentar televizat în direct, cu milioane de martori oculari şi cu o domnişoară blondă care să declare şmechereşte că 80 este egal cu 170. Ei, domnişoarei, i s-ar fi permis astfel să voteze de una singură în numele unui popor. Şi i-ar fi mers!

Numai în Şmecherania ar fi existat posibilitatea ca un referendum privind demiterea preşedintelui să se transforme în unul pentru desfiinţarea parlamentului. Şi prin această halardeală, referendumul să-şi atingă ambele scopuri smechereşti: aprobarea desfiinţării unei camere parlamentare şi validarea preşedintelui în funcţie.

Doar în ţara Şmecherania salariile ar putea fi tăiate prin lege doar până la sfârşitul anului dar ar rămâne aşa, tăiate, pentru veşnicie. Peste termenul strict stabilit de Constituţie. Cum? Simplu, aplicându-se regula de bază: i-am şmecherit şi p-ăştia!

Nici n-o să vă vină să credeţi câte lucruri mercheze s-ar putea întâmpla în Şmecherania! Spre exemplu, Curtea Constituţională şi-ar pierde independenţa devenind un supus instrument de partid. Facultăţi, doctorate şi chiar titluri academice ar fi obţinute prin şmecherii nevinovate şi nu prin merite sau muncă cinstită. Prezumţia de nevinovăţie ar putea fi transformată moftologeşte în vinovăţie strigată public prin stenograme, iar arestarea preventivă ar fi regula de bază pentru pedepsirea oricărui politician din opoziţie. Indiferent de ceea ce ar fi făcut sau nu ar fi făcut el.

Acolo, în Şmecherania, ar fi posibil ca prin aplicarea unei găselniţe geniale voturile „da” să devină voturi „nu”, sistemul electoral să permită trecerea printr-o singură cabina de vot a cel puţin două sute de alegători în fiecare minut, numărătoarea voturilor să se fi încheiat înainte de votarea propriu zisă şi viteza palmei unui candidat la preşedinţie să devină unicul criteriu care validează numirea în funcţie a ministrului învăţământului.

Trăind în Şmecherania ai fi în stare să constaţi că, aplicând un simplu chichirez legislativ, militarii ar putea deveni civili neinstruiţi, solda – salariu, iar pensia militară – „un supliment” pe care guvernul îl poate acorda numai dacă şi atunci când are chef.

În Şmecherania, prin halardeală pură, numărul şomerilor s-ar împuţina crescând, profesorilor li s-ar dubla salariul scăzându-l cu 40% şi procesele câştigate în justiţie ar deveni inexistente prin dispoziţii ale primului ministru.

Multe s-ar mai putea spune despre ţara virtuală cu numele Şmecherania! Dar mă opresc aici, lăsându-vă gândurile să zburde pe aripile fanteziei, cu certitudinea că veţi mai găsi o mulţime de alte întîmplări posibile în patria de necontestat a şmecheriei.

Dumneavoastră, cetăţeni ai României, ştiţi ca şi mine că Şmecherania nu există. Ea este adevărată numai şi numai pentru mine, ca rod al unei imaginaţii nesănătoase. Motiv pentru care subsemnatul, şi doar el, are posibilitatea să vă transmită salutări, cu drag, din Şmecherania!

( scrisa la 10 februarie si publicata ca editorial in revista Qmagazine nr.100/ 14.02.2011)

Sursa ; TeoPal

vineri, 4 martie 2011

SALUTUL DE DINCOLO…

Dintr-un îndepărtat oraş transilvan primesc prin e-mail o mulţime de poze. Mi le trimite un prieten drag, de care mă leagă o amiciţie de peste cincizeci de ani. Sunt fotografii care imortalizează participarea celor din Bistriţa la marşul de protest din capitală al militarilor în rezervă. Fotograful dorise încremenirea în timp a zilei de mărţişor a anului 2011. Şi, în parte, a reuşit.

Privesc pozele. Momente şi oameni. Oameni ai momentului şi momente ale vieţii lor. Văd militari în civil veniţi la Bucureşti, într-o dimineaţă geroasă, de la peste cinci sute de kilometri distanţă. Găsesc feţe cunoscute. Oameni în vârstă, sosiţi din atât de frumoasa şi atât de plina de istorie Bistriţa, surprinşi mărşăluind printr-un Bucureşti aproape indiferent . Feţe obosite, guri din care se bănuiesc a ieşi huiduieli. Pancarde, fluiere, pieptare inscripţionate.

Între imaginile supuse convenţionalului, mă surprinde un tablou de un tragism profund. Inconştient, sau poate în mod voit, fotograful surprinsese un gest simbolic. De la o fereastră, zăbrelită de crengile golaşe ale unui platan, o femeie salută aprobator protestul militarilor. I se ghicesc ochii înlăcrimaţi în timp ce peste pervaz, cu cealaltă mână, oferă spre participare la protest o uniformă cu epoleţi de general. Este ca şi cum ar împlini o ultimă dorinţă a soţului plecat spre eternitate. Dorinţa de a fi alături de aceia care cer dreptate, care doresc respect şi recunoaşterea sacrificiului lor de-o viaţă.

Trebuie să recunosc că imaginea m-a tulburat. Văd dincolo de ea miile de femei ai căror bărbaţi, militari fără alt crez decât datoria faţă de ţară plecau în miez de noapte la alarmă, în aplicaţii sau în misiuni care durau zile, săptămâni sau luni. Şi, fără de voia lor, fiecare dintre aceste femei au înţeles că trebuie să se sacrifice, preluînd întreaga povară a vieţii de familie, creştere copiilor, îngrijirea părinţilor bolnavi, serviciul propriu.

Văd propria mea soţie, soţia ta, cititorule, dincolo de sfârşitul vieţii noastre. Aruncate în sărăcie de o guvernare iresponsabilă şi nemiloasă. Singure şi disperate, lipsite de protecţia instituţiei căreia alături de bărbat i-au supus întreaga lor existenţă. Pentru care s-au mutat cu bagajele în geamantan dintr-un colţ în altul al ţării, şi-au trecut copiii dintr-o şcoală în alta, au pierdut serviciul pentru care se pregătiseră şi au renunţat, periodic, la tot ce îi era drag.

O poză. O văduvă aduce alături de protestanţi sufletul bărbatului său. Atât îi mai rămăsese în casă. Oferă spre salut protestanţilor simbolul existenţei celui plecat, uniforma pe care, prin legi strâmbe, politicienii de azi o terfelesc, o doresc lipsită de valoare, inutilă.

O poză. Mai mult ca o istorie tragică.

Sursa : Teopal

marți, 1 martie 2011

APEL CĂTRE TOŢI PENSIONARII MILITARI

Miting in fata PREFECTURII MUNICIPIULUI ALBA IULIA

JOI 03 MARTIE 2011, toţi militarii pensionari, din toate categoriile sistemului naţional de apărare şi ordine publică, afiliaţi la una din structurile organizatorice ale militarilor pensionari sau simpatizanţi ai acestora, sunt aşteptaţi la orele 1300, în parcul din faţa sediului filialei , pentru a participa la un miting de protest autorizat în fata Prefecturii din Alba Iulia.


BIROUL OPERATIV AL FILIALEI ALBA IULIA A S.C.M.D.

UN NOU CALVAR PENTRU PENSIONARII MILITARI?

După un decembrie furtunos şi un ianuarie de coşmar, părea că lucrurile se liniştesc. Ar fi urmat aproape un an în care să fie reparate, atât cât se mai putea, efectele cumplitului exerciţiu de umilire şi batjocură generat de celebrul HG 735/2010. Se spera că, după anularea lui, va avea loc analizarea cu mai multă grijă a drepturilor legale ce se cuvin militarului aflat în rezervă sau retragere. De asemenea se credea că, prin prelungirea timpului de calcul, va fi eliminată presiunea asupra celor care buchiseau la „recalculare”, presiune care născuse atâta nedreptate şi amărâse atâţia militari în vârstă.

Deşi prin apariţia păcălelii numită OUG nr.1/2011 esenţa odioasei Hotărâri de Guvern se păstra – inepţia calculării unei pensii pe bază de contributivitate pentru nişte cetăţeni care, prin lege, nu avuseseră posibilitatea să contribuie – se înfiripase totuşi gândul că specialiştii (şi nu sute de oameni adunaţi ad-hoc) vor avea timpul necesar spre a se concentra asupra lucrului, eliminând greşelile flagrante şi nedreptăţile deja comise, evitându-se apariţia unor noi bătăi de joc.

Numai că, cineva se opune! Cel puţin aşa pare. Acest „cineva”, nu este altul decât proaspătul numit şef al Statului Major General, domnul general maior Dănilă. Domnia sa se grăbeşte să elaboreze Ordinul SMG nr. 17/10.02 2011. Nici nu se uscase bine cerneala pe OUG nr1/2011, act care încercase să relaxeze cumva lucrurile, când dl. gl. mr. Dănilă dispune readucerea haosului. Cum? Simplu, prin stabilirea în chiar art.1 a Ordinului SMG nr.17, citez:”finalizarea procesului de revizuire a pensiilor militare de stat până la data de 15.03. 2011.”

Aţi citit bine: până la 15 martie a.c., peste trei săptămâni! Nu este o glumă proastă, este ordinul celui care conduce armata română!

Adică, domnilor pensionari militari, prin acest Ordin, dl. gl.mr. Dănilă reuşeşte, concomitent, următoarele uimitoare performanţe :

1. Printr-un ordin intern să anuleaze prescripţii ale OUG nr.1/2011 care stabilea, în chiar primul articol, data de 31.12.2011 ca termen limită a revizuirii pensiilor, citez: „ pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie”. Categoria de pensii specificată între ghilimele însemnând aproape 80 de procente din pensiile ce urmau a fi „revizuite”, circa 60.000!

2. Să reintroducă în anul 2011 sintagma „pensii militare de stat”, care a fost definiv desfiinţată prin atât de celebra lege 119/2010. Revenirea la sintagmă nu cred că ar supăra pe cineva. Numai că nu este legal şi, privind lucrurile strict juridic, numai din acest motiv întregul Ordin nr. 17 ar putea deveni nul şi neavenit. Deoarece „pensia militară de stat”, obiectul care face sensul apariţiei Ordinului, în fapt nu există.

3. Din punct de vedere al stresului şi presiunii la care sunt supuşi lucrătorii compartimentului pensii, să readucă lucrurile la nivelul lunilor decembrie şi ianuarie. Dacă nu cumva mai rău!

4. Să perpetueze, în şi aşa oripilantul proces de repensionare a militarilor, potenţialul de bulibăşeală, de apariţie a greşelilor voite ori fortuite, reparabile greu şi cu costuri mari

5. Să alimenteaze nemulţumirea, oarecum temporizată, a colegilor mai vârstinici ai domniei sale şi furia celor care mai pricep câte ceva din nemernicia la care sunt supuşi pensionarii militari.

Poate că există nişte motive care să determine apariţia Ordinului nr.17/10.02.2011. S-ar putea ca ele, motivele, să fie cât se poate de reale: probleme bugetare, proasta gestionare a unor fonduri, decizii de moment greşite. Dar, pensionarul militar nu are nici o vină. De ce să sufere el, încă o dată, pentru că nu ştiu care demnitar, în decursul mandatului său a luat decizii iresponsabile? De ce mai este acolo stimatul domn gl. Mr. Dănilă, dacă nu să apere până în pânzele albe, cu riscul demisiei sale de onoare, drepturilor militarilor, în orice postură s-ar afla ei? Asta este de neînţeles!

Nu am pretenţia de a fi un observator atent şi unul din aceia care să fie preocupat de ordinele şi dispoziţiile şefului SMG. Nu vreau, nu am timp şi nu mă interesează. Dar, când incompetenţa domniei sale, ori reaua sa credinţă, poate afecta viaţa multor zeci de mii de oameni nevinovaţi, cinstiţi, bătrâni şi neajutoraţi, simt nevoia să-l trag de mânecă. Aşa cum aţi face-o şi dumneavoastră. Fără ură şi fără patimă. Cu minimul respect datorat funcţiei şi cu sinceritate.

De aceea, politicos, îl rog pe domnul Dănilă, care se vede că doreşte să devină şi şeful tuturor pensionarilor militari (unii cu grade şi merite mult superioare celor ale domniei sale), să nu-şi transforme numele în renume. Pentru că, în ceea ce numim spiritul acestui popor, mai există un Dănilă. Renumit şi el. Este Dănilă Prepeleac, eroul nemuritorului Ion Creangă. Personaj care, chiar la naşterea sa, în ziua de 1 martie 1876, a fost caracterizat de părintele său spiritual ca fiind:”leneş, nechitit la minte şi nechibzuit la trebi”. Şi, domnule general, eu cred că ne ajunge unul.

Fără a dori să-l supăr în vreun mod pe şeful SMG, în încheierea spuselor mele, îi mai reamintesc că privitor la omonimul său - eroul basmului cult creat de Creangă - criticul George Călinescu, spunea scurt: „dovedeşte că prostul are noroc”.

Întrebarea din titlu este retorică. Îmi este clar că mulţi nu vor fi de acord cu mine. Ei pot vedea lucrurile altfel. Este dreptul lor, aşa cum dreptul meu este de a spune adevărul cum îl văd eu.

TeoPal