sâmbătă, 29 ianuarie 2011

ATENŢIONARE DEOSEBIT DE IMPORTANTĂ ŞI URGENŢĂ

Rugăm pe toţi acei care au posibilitatea şi în acelaşi timp citesc acest mesaj, să aducă şi ei la cunoştinţă, la cât mai mulţi dintre cei care ar putea fi afectaţi, următoarele:

“-Membrii de sindicat care nu au primit deciziile cu recalcularea pensiilor, dar care au primit pensia diminuată, prin poştă sau pe card bancar, se pot adresa Caselor de pensii sectoriale, prin cerere, în care să solicite informaţii privind temeiul în care s-a procedat în acest mod, fără a se emite decizie sau un alt act administrativ în acest sens.

Eventualele răspunsuri ce vor fi primite se arhivează, în copie, la sediul filialei.

-Atenţionare: împotriva deciziilor primite, să se formuleze contestaţii după recomandările cuprinse în modelele postate pe site-ul S.C.M.D. în termenul legal de 30 de zile de la comunicare (data de pe ştampila plicului cu care s-a primit noua decizie). Reamintim că plicul trebuie păstrat.”

vineri, 28 ianuarie 2011

COMUNICAT AL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Urmare a evenimentelor recente privind unele poziţii publice ale oficialilor statului român în domeniul recalculării pensiilor militare de stat/ale poliţiştilor/funcţionarilor din penitenciare/de urmaş/indemnizaţii de invaliditate, poziţia Departamentul Juridic este următoarea:

1 – activităţile în curs de desfăşurare conform Ghidului S.C.M.D. NU SE ÎNTRERUP. Vor continua aşa cum au fost concepute şi planificate (Pasul 1a) şi (Pasul 1b). Luni, 31 ianuarie 2011 va avea loc prima livrare a documentelor depuse de membrii sindicatului (Documentele din plicul de la Pasul 1 a)) la avocatul Gâlcă Costel.

Pentru filialele din ţară se va proceda conform ,,Precizărilor” transmise şefilor de filiale pe site-ul personal al acestora sau a îndrumărilor primite direct de la avocatul desemnat.;

2 – se contestă, obligatoriu, prima Decizie cu pensia recalculată (vezi Pasul 1 b) din Ghidul SCMD). Contestaţia se trimite la comisia de contestaţii din cadrul ministerului/serviciului. Răspunsul primit se ataşează la documentele existente deja în instanţă şi se dovedeşte astfel că s-a urmat şi procedura prealabilă obligatorie;

3 – în cazul în care, ulterior primei decizii contestate, se primesc alte decizii de recalculare a pensiei, acestea se contestă fiecare în parte (dacă există motiv de a le contesta) şi se păstrează până la primul termen de judecată. Aici pot exista două situaţii:

a) dacă pensionarul este în continuare nemulţumit de noile decizii primite, atunci le depune la dosarul cauzei, prin avocat;

b) dacă este mulţumit de ultima decizie primită, atunci întocmeşte o cerere către avocat căruia îi aduce la cunoştinţă faptul că, renunţă la a mai fi parte în proces, deoarece motivul cauzei invocate în instanţă pentru el, a rămas fără obiect.;

4 – numai după studiul temeinic al noilor reglementări emise de Guvern vom aduce sau nu modificări la procedura cuprinsă în Ghidul SCMD;

Opinia noastra este ca in baza Deciziei nr.38 din 7 ian. a.c. a I.C.C.J., orice proces de recalculare trebuia intrerupt din 28 septembrie 2010.

Deci, in februarie majoritatea pensionarilor militari va trebui sa primeasca integral pensia din luna decembrie si retroactiv diferentele din luna ianuarie a.c.

Problema este ca legile ocupationale, ca si legea nr.19/2000 au fost abrogate de legea nr.263/2010. Este motivul pentru care vom actiona in continuare in justitie, mass-media si in strada, impotriva oricaror paliative ale Guvernului (H.G., Ordonante etc), care vor insista in recalcularea pensiilor, alaturandu-ne civililor si punandu-ne in dependenta de punctul de pensie care poate oricand sa scada.

Chiar daca Guvernul (Presedintele) s-ar tine de cuvant si ne-ar oferi un ragaz pana la 31.12.2011, vom lupta pentru abrogarea legilor nr.329/2009, 119/2010 si 263/2010, care sunt neconstitutionale, antieuropene si care incalca interesele tuturor cetatenilor nu numai ale militarilor.

26.01.2011

DEPARTAMENTUL JURIDIC

joi, 27 ianuarie 2011

FOARTE IMPORTANT ŞI URGENT

Rugăm pe toţi membrii filialei care au acces la internet şi citesc aceste rânduri să anunţe despre următoarele:

Până mâine 28.01.2011 orele 1330

- toţi membrii filialei să trimită urgent contestaţiile în scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire;

- 1 (una) copie a contestaţiei împreună cu talonul de expediere a contestaţiei să fie depuse la sediul filialei până la ora de mai sus menţionată

vineri, 21 ianuarie 2011

CONTESTATIILE MODIFICATE

Adresele de expeditie a contestatiilor:

  • Casa Sectoriala de Pensii din M.ap.N., Comisia de solutionare a contestatiiilor, Bucuresti, str. Drumul Taberei, nr. 7-9, Sector 6, Cod postal 061416;
  • Casa Sectoriala de Pensii din M.A.I., Comisia de solutionare a contestatiiilor, Bucuresti, str. George Georgescu, nr.3, Sector 4, Cod postal 040133;
  • Casa Sectoriala de Pensii din S.R.I., Comisia de solutionare a contestatiiilor, Bucuresti, Unitatea Militara 0472 Bucuresti

Atentie

1- Plicurile cu 1 exemplar al contestatiilor se duc la oficiul postal, deschise

2- la ghiseu se solicita trimiterea contestatiei IN „scrisoare cu valoare declarata

Contestatie decizie de recalculare M.Ap.N., Modelul 1: pentru cei care contesta atat legalitatea (temeiul juridic) cat si continutul (cuantumul pensiei)

CATRE

Comisia de Contestaţii de pe lângă Ministerul Apărării Naţionale

DOMNULE PREŞEDINTE

Subsemnatul, …..………................................................................................................, membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere (în continuare „SCMD”), domiciliat(ă) în localitatea (comuna) …………………........................., str. ….................................................. nr. ......, bl. ........, ap. ......, jud./ sect. ............................., posesor al actului de identitate seria .......... nr. …………...... , eliberat de …............................. la data de ............................ CNP ....................................................................., cu dosar pensie nr. .................................. depun prezenta

CONTESTAŢIE

la Decizia de recalculare a pensiei nr. ................./……....................... ce mi-a fost eliberata de Casa de Pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, prin care solicit:

A. ÎN PRINCIPAL:

Anularea deciziei de recalculare a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate al subsemnatului, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate.

B. ÎN SUBSIDIAR:

În măsura în care veţi respinge primul capăt de cerere contest cuantumul pensiei, pentru următoarele

MOTIVE

A. Cu privire la anularea deciziei de recalculare a pensiei

I. Lipsa temeiului juridic al emiterii deciziilor de recalculare a pensiilor membrilor SCMD

1. Decizia de recalculare a pensiei subsemnatului a fost emisă în temeiul dispoziţiilor şi a H.G. nr. 735 din 21 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 527 din data de 28 iulie 2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor.

2. Prin Sentinţa civilă nr. 338/2010 pronunţată de către Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1371/33/2010, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 38/07.01.2011 pronunţată de Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie, s-a dispus: „suspendarea executării HG 735/2010, pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii 119/2010, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, până la pronunţarea instanţei de fond”.

3. Aşadar, emiterea deciziilor de recalculare s-a făcut în baza unui act normativ lipsit de orice efect juridic în temeiul sentinţei civile mai sus arătate.

4. Faţă de aceste aspecte, rezultă fără putinţă de tăgadă faptul că recalcularea pensiilor în baza unui act a cărei aplicare este suspendată prin hotărâre judecătorească, reprezintă o gravă încălcare a legii, fapt ce este de natură să determine nelegalitatea deciziilor contestate şi a cuantumului pensiilor astfel cum a fost el stabilit.

II. Încălcarea dreptului de proprietate al subsemnatului

5. Ca urmare a recalculării pensiei dreptul de proprietate al subsemnatului a fost încălcat astfel cum este el protejat de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului; putem cita cauza Stec şi alţii contra R.U. al Marii Britanii (06.07.2005) RTDH 2006, în care CEDO a hotărât că prestaţiile sociale intră sub incidenţa Art.1 din Protocolul nr.1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, fiind asimilate bunurilor – obiect al dreptului de proprietate. Curtea Europeană a decis că prestaţiile sociale constituie obiect de protecţie, indiferent de natura contributivă sau necontributivă a acestora.

III. Încălcarea principiului neretroactivităţii legi

6. Măsura privind recalcularea pensiilor stabilite prin legi speciale, aflate în plată la data introducerii sistemului unitar de pensii publice nu se poate face decât prin încălcarea principiului neretroactivităţii legii, prevăzut la art.15 alin. (2) din Constituţia României, republicată, conform căruia „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile

7. Prin Decizia nr. 830/2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 559 din 24.07.2008, Curtea Constituţională a statuat: „ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii reglementări, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare. Legea nouă însă este aplicabilă deîndată tuturor şi situaţiilor ce se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi (...)”.

8. De asemenea, menţionez în sprijinul celor afirmate şi Deciziile Curţii Constituţionale nr. 375/2005, nr. 57/2006 şi nr. 120/2007, prin care, în părţile relevante, se arată că noile reglementări nu pot fi aplicate cu efecte retroactive, dispunând numai pentru viitor, fără a aduce atingere drepturilor legal câştigate anterior.

9. În avizul consultativ dat de Consiliul Legislativ cu privire la proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii se arată: «În cazul de faţă, deoarece măsurile propuse nu sunt de natură penală sau contravenţională, ci au caracter civil, ele pot viza doar cazurile care se vor ivi după intrarea în vigoare a proiectului, nu şi situaţiile deja existente».

10. Aşadar, însuşi Consiliul Legislativ, for care veghează la respectarea principiilor elaborării normelor, avertiza legislativul că normele legale trebuie să vizeze numai situaţiile pentru viitor, nu şi cele prezente, în caz contrar încălcându-se principiul neretroactivităţii legii.

11. Concluzionând Consiliul Legislativ apreciază că: pensiile aflate în plată constituie drepturi legal câştigate şi nu pot fi afectate prin recalculare, care prin efectele ei, ar constitui implicit o aplicare retroactivă a legii, orice nouă reglementare aplicându-se numai pe viitor, adică pensiilor stabilite după data intrării în vigoare a acesteia.

IV. Încălcarea principiului drepturilor câştigate

12. Decizia de recalculare pe care înţeleg să o contest este nelegală deoarece încalcă un principiu fundamental şi anume: principiul drepturilor câştigate.

13. Acest principiu este consacrat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene arătând că: „dacă prestaţiile acordate în temeiul regulamentului vechi sunt mai favorabile decât cele plătite în conformitate regulamentul nou, acestea nu trebuie să fie reduse” - cauzele Saieva vs. Caisse de compensation des allocations familiales - 32/76 şi Mario Viva vs. Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs - 83/87.

14. Principiul drepturilor câştigate este expres stipulat în practica judiciară a CEDO care, în mod consecvent, a dat câştig de cauză subiecţilor de drept afectaţi din punct de vedere al drepturilor băneşti prin acte normative adoptate ulterior.

15. Acest principiu este recunoscut şi de Curtea Constituţională care a stabilit că „în cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”.

16. Rezultă, aşadar, că prin recalcularea pensiei a fost încălcat principiul dreptului câştigat.

16.1. Recalcularea pensiei în baza L.119/2010 şi a H.G. 735/2010, este neconstituţională pentru că L.119/2010 este fundamentată pe un principiu al prezumţiei, fals şi anume cel prevăzut de art. 3 alin. 2 - „În situaţia pensiilor ........, care au fost stabilite în baza legilor speciale, pensia din sistemul public se determină CONSIDERÂNDU-SE A FI ÎNDEPLINITE CONDIŢIILE DE ACORDARE PREVĂZUTE DE L.19/2000”.

Ori, este bine cunoscut faptul că militarii nu au fost supuşi principiului contributivităţii în decursul carierei şi nu au contribuit la bugetul asigurărilor sociale, buget la care face referire L.19/2000.

ART. 5- Legea 164/2001

(1) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Român de Informaţii asigură aplicarea reglementărilor referitoare la pensiile militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale militarilor, exercită controlul aplicării acestora şi iniţiază propuneri de acte normative în domeniu.

(2) Fondurile necesare pentru plata pensiilor militare de stat şi a altor drepturi de asigurări sociale se asigură de la bugetul de stat prin bugetele instituţiilor prevăzute la alin. (1).

V. Principiul egalităţii în drepturi şi nediscriminării

Curtea Constituţională prin exceptarea magistraţilor de la recalcularea pensiilor de serviciu, încalcă principiul fundamental al egalităţii în drepturi a cetăţenilor, determinând discriminarea militarilor care beneficiază de pensii de serviciu .

Totodată, Curtea Constituţională prin această decizie intră în contradicţie cu propria practică, potrivit căreia „dreptul la pensie de serviciu îl au toate forţele de apărare şi ordinii publice - armata, poliţia şi serviciile speciale” (Decizia nr. 20 /2000).

Legislaţia comunitară europeană Pilonul al II-lea, Directiva nr. 86/378/CEE, modificată prin Directiva nr. 96/97/CEE, privind aplicarea principiului egalităţii în schemele ocupaţionale de securitate socială, care acoperă sectorial şi legile speciale de pensii ale magistraţilor, militarilor, poliţiştilor ş.a., a condus la atenţionarea Guvernului României prin Raportul de consultare din 31.01.2007 al Comisiei Europene prin care i „se atrage atenţia asupra faptului că, pentru legislaţia neconformă Directivelor comunitare, Comitetul Miniştrilor va transmite României scrisori de notificare oficială, declanşând astfel acţiunea de neîndeplinire a obligaţiilor de Stat membru al U.E”.

17. Faţă de cele de mai sus, solicit anularea Deciziei de recalculare a pensiei nr. .......... din ....................... , emisă de Casa Sectorială de Pensii a Ministerului Apărării Naţionale pe care înţeleg să o contest.

B. Cu privire la cuantumul pensiei subsemnatului

a) Cu privire la cuantumul pensiei stabilit prin recalculare

18. Prin Decizia de pensionare nr. ………..... din ……................ emisă în baza Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, s-a stabilit un cuantum al pensiei mele de ………….......... lei.

19. Prin noua decizie, pe care înţeleg să o contest, Casa Sectorială de Pensii a Ministerului Apărării Naţionale a micşorat cuantumul pensiei mele cu ……....... lei, noul cuantum fiind de ............... lei.

20. Acest nou cuantum este incorect stabilit constituind o eroare şi totodată un abuz în activitatea de recalculare a pensiei, având în vedere art. 7 alin.(1) al Legii nr. 119/2010 conform căruia: «Procedura de stabilire, plată, suspendare, recalculare, încetare şi contestare a pensiilor recalculate potrivit prezentei legi este cea prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare”.

Potrivit art. 169 din Legea nr. 19/2000 - (1) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.

În fapt şi în drept, ceea ce s-a făcut acum în temeiul Legii 119/2010 şi HG 735/2010,este o noua stabilire a pensiei ,iar nu o recalculare.

21. În conformitate cu dispoziţiile art. 180 alin. (6) şi (7) din Legea nr.19/2000:

(6) Cuantumul pensiilor se stabileşte pe baza prevederilor art. 76, luându-se în considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, ce va fi stabilit conform alin.2, 3, 5 şi 51.

(7) În situaţia în care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6) este mai mic decât cel stabilit în baza legislaţiei anterioare, se păstrează în plată cuantumul avantajos.

22. Aşadar, prin diminuarea cuantumului pensiei subsemnatului au fost încălcate dispoziţiile art. 180 alin. (7) care precizează foarte clar că în situaţia în care pensia stabilită în urma recalculării este mai mică decât cea anterioară se păstrează în plată cuantumul avantajos.

b) Cu privire la modalitatea şi datele de calcul avute în vedere la stabilirea cuantumului pensiei recalculate

23. Ca temei utilizat la stabilirea noului cuantum al pensiei rezultat prin recalculare în temeiul Legii nr.119/2010, Casa de pensii sectorială invocă prevederile art.5 alin. (4) în care se precizează că: „În cazul pensiilor prevăzute la alin. (1), pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi pentru care nu pot fi dovedite venituri de natură salarială, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu brut pe economie din perioadele respective.”

24. Conform prevederilor art. 4 alin (1) din Legea nr. 119/2010: „Recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 se realizează de către instituţiile în evidenţa cărora se află persoanele beneficiare”.

25. Rezultă că aceste instituţii au obligaţia de a recalcula pensiile în baza datelor pe care le deţin, fără a exista o responsabilitate a mea în a procura şi a transmite la Casa de pensii documente prin care eu să îmi dovedesc veniturile.

26. Răspunderea mea este de a transmite date despre stagii de cotizare nevalorificate, aşa cum prevede art. 169 alin (1), (2) şi (3) şi art. 86 alin (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

27. Acest lucru îl pot afla doar din motivarea de fapt şi de drept a Casei de pensii sectoriale. În perioada mea activă am cunoscut doar veniturile din ultimele 6 luni. Celelalte date nu sunt în posesia mea.

28. Ori, este nelegal şi imoral ca pentru lipsa datelor în baza cărora să se facă recalcularea, lipsuri care nu îmi pot fi imputate, să fiu sancţionat prin luarea în considerare a salariului mediu brut pe economie pentru venituri de natură salarială neprimite de la instituţia militară, care de fapt ea însăşi este răspunzătoare de recalcularea pensiilor şi care deţine datele de recalculare.

Regula instituita de art.5 alin 4 din Legea 119/2010 la stabilirea pensiei o constituie folosirea veniturilor de natura salariala pentru stagiile de cotizare,iar exceptia o constitie,salariul mediu brut pe economie.

Recalcularea pensiei pe baza exceptiei invocate de lege(venitul mediu brut), este nelegala si constituie un abuz,din partea emitentului deciziei de pensie.

29. Aduc la cunoştinţa Comisiei de contestaţii faptul că, chiar dacă sunt în posesia unor documente care să îmi dovedească drepturile salariale nu am înaintat şi nu pot înainta cerere sau alte asemenea documente, pentru că orice demers al meu către Casa de pensii sectorială este suspendat începând din 28.09.2010, deci nelegal, având în vedere prevederile Sentinţei civile nr. 338/28.09.2010 rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 38/07.01.2011 pronunţată de ÎCCJ, care a suspendat şi apoi a anulat activităţile de punere în execuţie a H.G. nr. 735/21 iulie 2010 pentru recalcularea pensiilor militare de stat, a pensiilor poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor.

Potrivit Art. 4 lit. e) din Ordinul M101/2010 – „în măsura în care beneficiarii sunt de acord cu datele înscrise în adeverinţe, aceştia vor completa cererea prevăzută la anexa nr. 1a sau nr. 1b, după caz, din Hotărârea Guvernului nr. 735/2010”, deci dacă eu certific aceste venituri, le trimit Casei de Pensii în vederea recalculării.

Eu nu pot certifica aceste venituri, fiindcă nu am posibilitatea şi competenţa legală. Aceste venituri nu pot fi cele legal obţinute de mine în decursul carierei militare, având în vedere modul în care militari şi civili fără competente legale în domeniul arhivelor, finanţelor, resurselor umane şi I.T au fotografiat/xeroxat aşa-zisele state de plată a soldelor, dar şi ţinând cont de faptul ca statele de plată cu primele trimestriale şi anuale nu mai exista în totalitate, datorita duratei scurte de arhivare (5-10 ani, în unele cazuri).

30. Practic, s-a anulat obligaţia pensionarului de a procura şi prezenta documente doveditoare cu veniturile lunare brute/nete. Nerespectarea de către subsemnatul a deciziilor instanţei judecătoreşti sus-amintite, valabilă pentru orice subiect de drept, ar presupune situarea mea în afara cadrului legal, cu consecinţa sancţionării subsemnatului în conformitate cu prevederile art. 271 Cod Penal - care specifică faptul că neexecutarea hotărârilor judecătoreşti constituie infracţiune.

31. Recalcularea pensiei pe baza venitului mediu brut pe economie, integral sau parţial (perioadele indicate cu zero din adeverinţe), este echivalentul unei degradări militare – „pedeapsă” suplimentară prevăzută doar de legea penală.

Astfel, potrivit art. 69 din Legea 80/1995 - Degradarea militară se aplică, în condiţiile prevăzute de legea penală, cadrelor militare în activitate, în rezervă şi în retragere, condamnate la pedeapsa complementară a degradării militare prin hotărâre judecătorească, iar potrivit ART. 67 Cod Penal - Degradarea militară este definită ca: „Pedeapsa complementară a degradării militare constă în pierderea gradului şi a dreptului de a purta uniformă. Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaţilor militari şi rezervişti, dacă pedeapsa principala stabilită este închisoarea mai mare de 10 ani sau detenţiunea pe viaţă.

Degradarea militară poate fi aplicată condamnaţilor militari şi rezervişti pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, dacă pedeapsa principală stabilită este de cel puţin 5 ani şi de cel mult 10 ani.

32. În data de ................................am notificat Casei de Pensii Sectoriale despre acest fapt, iar emiterea noii decizii, în acest context, dovedeşte reaua credinţă a Casei de Pensii Sectoriale.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Atenţie: PARTICULARITĂŢI REFERITOARE LA DOCUMENTELE CE AU STAT

LA BAZA MODALITĂŢII DE CALCUL: (*se dezvoltă de fiecare pensionar)

- Perioade de activitate lipsă;

- Date eronate conţinute;

- Lipsa unor venituri cunoscute sau cuantum incorect;

- Nemenţionarea documentelor din care să rezulte datele înscrise în adeverinţe, contrar prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.33/2002, aprobată prin Legea nr.223/2002.

- Nemenţionarea eventualelor demersuri ce trebuie întreprinse pentru pentru a putea fi identificate sumele aferente perioadelor (stagii de cotizare), ce apar cu cifra zero;

33. Concluzionez că, faţă de motivele mai sus prezentate, schimbarea temeiului juridic în care mi-a fost acordată pensia obţinută în baza Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Decizia de pensionare pe care înţeleg să o contest, emisă de Casa de Pensii Sectorială, precum şi diminuarea cuantumului pensiei mele pentru motivele mai sus prezentate, este neconstituţională, reprezentând un abuz din partea Casei de Pensii Sectoriale cu încălcarea gravă a legislaţiei în domeniu.

34. Casa de Pensii se află în afara prevederilor legale, neţinând cont chiar de prevederile art. 7 din Legea nr.119/2010 şi ale art. 95, 169 alin (1), (2) şi (3), 180 alin.(6) şi (7) din Legea nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

35. Prin emiterea Deciziei de recalculare a pensiei subsemnatului de către Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, consider că am fost vătămat în dreptul meu legitim şi vă adresez CEREREA de a anula această Decizie ca fiind nelegală, eronat emisă şi emiterea unei noi decizii cu menţinerea în plată a pensiei şi a cuantumului pensiei stabilit conform Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, drept de pensie acordat legal de statul român în conformitate cu angajamentele internaţionale la care România este parte.

36. Decizia de pensie ………/..................... este nelegală pentru că Legea 119/2010, în baza căreia a fost emisă, nu abrogă Legea 80/1995 şi Legea 164/2001.

Practic, Legea 119/2010 anulează conţinutul şi efectele acestor 2 legi.

Astfel, potrivit art. 3 din Legea 80/1995 – „Gradul militar este un drept al titularului şi reprezintă recunoaşterea în plan social a calităţii de cadru militar. Gradul de ofiţer, maistru militar şi subofiţer nu se poate pierde decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege”.

Gradul militar este proprietate, are conţinut patrimonial, iar coeficientul de grad mi s-a luat în calcul la stabilirea pensiei militare conform Legii 164/2001.

Prin transformarea pensiei militare, stabilita în baza Legii 164/2001, în pensie pe baza principiilor Legii 19/2000, conform Legii 119/2010, sunt degradat militar, nelegal şi abuziv, contrar dispoziţiilor legale anterior menţionate, în sensul ca nu mai beneficiez de prevederile:

- Art. 11 Legea 80/1995

(1) Cadrele militare trecute în rezerva sau direct în retragere au dreptul la pensie militara potrivit legii.

(2) Partea din pensie corespunzătoare soldei de grad se actualizează permanent potrivit soldei de grad a cadrelor în activitate.

- Art. 48 din Legea 164/2001

(1) Cuantumul pensiilor militare se actualizează după cum urmează:

a) ori de câte ori se majorează solda de grad şi/sau solda funcţiei maxime/salariul de bază al funcţiei îndeplinite/indemnizaţia lunară ale cadrelor militare în activitate, potrivit gradului militar şi funcţiei maxime avute la data trecerii în rezervă, în raport cu procentul de stabilire a pensiei în condiţiile prevăzute la art. 22 - 25, 33 şi art. 78 alin. (1).

Nebeneficiind de aceste dispoziţii legale, mi se aduce un prejudiciu financiar important până la data încetării de drept a pensiei legal stabilite în temeiul Legii 164/2001.

37. Decizia ............../.................. este nelegală pentru că perioada pentru contribuţie suplimentară este acum de ................ , faţă de ......... în vechea decizie pensionare.

Faţă de toate cele de mai sus solicit:

A. ÎN PRINCIPAL:

Anularea deciziei de recalculare a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate al subsemnatului, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate.

B. ÎN SUBSIDIAR:

În măsura în care veţi respinge primul capăt de cerere, contest cuantumul pensiei.

Anexez: copia deciziei de recalculare a pensiei;

Prezenta contestaţie a fost redactată în 2 (două) exemplare, din care un exemplar l-am trimis la...................................................................., iar celalalt exemplar este la mine.

Data Semnătura

DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII

DE PE LÂNGĂ MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Atenţie:

- Pe copia deciziei, la finalul acesteia, se consemnează următoarea expresie: ,,Copia este conformă cu originalul” şi urmează semnătura.

- Contestaţia se citeşte foarte atent şi se individualizează, în funcţie de situaţia fiecărui pensionar şi se elimină situaţiile care nu corespund.

Contestatie decizie de recalculare M.Ap.N., Modelul 2: se adreseaza celor care, in baza recalcularii pensiilor, li se pastreaza cuantumul sau se majoreaza (si sunt multumiti) si vor sa atace numai temeiul legal, respectiv Legea 119/2010/HG 735/2010

Model 2

CATRE

Comisia de Contestaţii de pe lângă Ministerul Apărării Naţionale

DOMNULE PREŞEDINTE

Subsemnatul ,..............................................................................................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere ( în continuare „SCMD), domiciliat(ă) în localitatea (comuna) ................. , str. .......... nr. ........., bl. ........ ap. ............, jud./ sect. ........, posesor al actului de identitate seria ........... nr. ........ , eliberat de .............................. la data de ............................ CNP ..............................., cu dosar pensie nr. .................................. depun prezenta

CONTESTAŢIE

la Decizia de recalculare a pensiei nr. ......./.................. ce mi-a fost eliberata de Casa de Pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale

prin care solicit:

· Anularea deciziei de recalculare a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate al subsemnatului, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate.

pentru următoarele

MOTIVE

Lipsa temeiului juridic al emiterii deciziilor de recalculare a pensiilor membrilor SCMD

1. Decizia de recalculare a pensiei subsemnatului a fost emisă în temeiul dispozițiilor H.G. nr. 735 din 21 iulie 2010 [ pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor[1]].

2. Prin Sentinţa civilă nr. 338/2010 pronunţată de către Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1371/33/2010, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 38/07.01.2011 pronunţată de Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie, s-a dispus:

„suspendarea executării HG 735/2010, pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii 119/2010, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, până la pronunţarea instanţei de fond”

3. Aşadar, emiterea deciziilor de recalculare s-a făcut în baza unui act normativ lipsit de orice efect juridic în temeiul sentinţei civile mai sus arătate.

4. Faţă de aceste aspecte, rezultă fără putinţă de tăgadă faptul că recalcularea pensiilor în baza unui act a cărei aplicare este suspendată prin hotărâre judecătorească, reprezintă o gravă încălcare a legii, fapt ce este de natură să determine nelegalitatea deciziilor contestate şi a cuantumului pensiilor astfel cum a fost el stabilit.

I. Încălcarea dreptului de proprietate al subsemnatului

5. Ca urmare a recalculării pensiei dreptul de proprietate al subsemnatului a fost încălcat astfel cum este el protejat de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului; putem cita cauza Stec şi alţii contra R.U. al Marii Britanii (06.07.2005) RTDH 2006, în care CEDO a hotărât că prestaţiile sociale intră sub incidenţa Art.1 din Protocolul nr.1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, fiind asimilate bunurilor – obiect al dreptului de proprietate. Curtea Europeană a decis că prestaţiile sociale constituie obiect de protecţie, indiferent de natura contributivă sau necontributivă a acestora.

II. Încălcarea principiului neretroactivităţii legi

6. Măsura privind recalcularea pensiilor stabilite prin legi speciale, aflate în plată la data introducerii sistemului unitar de pensii publice nu se poate face decât prin încălcarea principiului neretroactivităţii legii, prevăzut la art.15 alin. (2) din Constituţia României, republicată, conform căruia „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”

7. Prin Decizia nr. 830/2008 Curtea Constituţională a statuat[2]ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii reglementări, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare. Legea nouă însă este aplicabilă deîndată tuturor şi situaţiilor ce se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi (...)”.

8. De asemenea, menţionez în sprijinul celor afirmate şi Deciziile Curţii Constituţionale nr. 375/2005, nr.57/2006 şi nr. 120/2007, prin care, în părţile relevante, se arată că noile reglementări nu pot fi aplicate cu efecte retroactive, dispunând numai pentru viitor, fără a aduce atingere drepturilor legal câştigate anterior.

9. În avizul consultativ dat de Consiliul Legislativ cu privire la proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii se arata:

În cazul de faţă, deoarece măsurile propuse nu sunt de natură penală sau contravenţională, ci au caracter civil, ele pot viza doar cazurile care se vor ivi după intrarea în vigoare a proiectului, nu şi situaţiile deja existente.

10. Aşadar, însuşi Consiliul Legislativ, for care veghează la respectarea principiilor elaborării normelor, avertiza legislativul că normele legale trebuie să vizeze numai situaţiile pentru viitor, nu şi cele prezente, în caz contrar încălcându-se principiul neretroactivităţii legii.

11. Concluzionând Consiliul Legislativ apreciază că: pensiile aflate în plată constituie drepturi legal câştigate şi nu pot fi afectate prin recalculare, care prin efectele ei, ar constitui implicit o aplicare retroactivă a legii, orice nouă reglementare aplicându-se numai pe viitor, adică pensiilor stabilite după data intrării în vigoare a acesteia.

III. Încălcarea principiului drepturilor câştigate

12. Decizia de recalculare pe care înţeleg să o contest este nelegală deoarece încalcă un principiu fundamental şi anume: principiul drepturilor câştigate.

13. Acest principiu este consacrat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene arătând că: „dacă prestaţiile acordate în temeiul regulamentului vechi sunt mai favorabile decât cele plătite în conformitate regulamentul nou, acestea nu trebuie să fie reduse” [3]

14. Principiul drepturilor câştigate este expres stipulat în practica judiciară a CEDO, care în mod consecvent a dat câştig de cauză subiecţilor de drept afectaţi din punct de vedere al drepturilor băneşti prin acte normative adoptate ulterior.

15. Acest principiu este recunoscut şi de Curtea Constituţională care a stabilit că „în cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”

16. Rezultă aşadar că prin recalcularea pensiei a fost încălcat principiul dreptului câştigat.

IV. Principiul egalităţii în drepturi şi nediscriminării

Curtea Constituţională prin exceptarea magistraţilor de la recalcularea pensiilor de serviciu, încalcă principiul fundamental al egalităţii în drepturi a cetăţenilor, determinând discriminarea militarilor care beneficiază de pensii de serviciu. Totodată, Curtea Constituţională prin această decizie intră in contradicţie cu propria practică, potrivit căreia,,dreptul la pensie de serviciu îl au toate forţele de apărare şi ordinii publice – armata, poliţia şi serviciile speciale” (Decizia nr. 20 /2000).

Legislaţia comunitară europeană Pilonul al II-lea, Directiva nr.86/378/CEE, modificată prin Directiva nr.96/97/CEE, privind aplicarea principiului egalităţii în schemele ocupaţionale de securitate socială, care acoperă sectorial şi legile speciale de pensii ale magistraţilor, militarilor, poliţiştilor ş.a., a condus la atenţionarea Guvernului României prin Raportul de consultare din 31.01.2007 al Comisiei Europene prin care i ,,se atrage atenţia asupra faptului că, pentru legislaţia neconformă Directivelor cominitare, Comitetul Miniştrilor va transmite Romţniei scrisori de notificare oficială, declanşând astfel acţiunea de neîndeplinire a obligaţiilor de Stat membru al U.E”

Faţă de toate cele de mai sus solicit:

· Anularea deciziei de recalculare a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare lipsei temeiului juridic al recalculării, prin încălcarea dreptului de proprietate al subsemnatului/subsemnatei, precum şi încălcarea drepturilor câştigate.

Anexez: copia deciziei de recalculare a pensiei;

Data Semnătura

DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII DIN CADRUL MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE

Atenţie:

- Pe copia deciziei, la finalul acesteia, se consemnează următoarea expresie: ,,Copia este conformă cu originalul” şi urmează semnătura.

Se citeşte foarte atent şi se individualizeză, în funcţie de situaţia fiecărui pensionar şi se elimină situaţiile care nu corespund

[1]Publicată în Monitorul Oficial nr. 527 din data de 28 iulie 2010

[2] Publicată în Monitorul Oficial nr. 559 din 24.07.2008

[3] Cauzele Saieva v Caisse de compensation des allocations familiales - 32/76 şi Mărio Viva v Fonds National de Retrăite des Ouvriers Mineurs - 83/87

Contestatie decizie de recalculare Ministerul Administraţiei şi Internelor, Modelul 1: pentru cei care contesta atat legalitatea (temeiul juridic) cat si continutul (cuantumul pensiei)

CATRE

Comisia de Contestaţii de pe lângă Ministerul Administraţiei şi Internelor

DOMNULE PREŞEDINTE

Subsemnatul ,..............................................................................................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere ( în continuare „SCMD”), domiciliat(ă) în localitatea (comuna) ................. , str. .......... nr. ........., bl. ........ ap. ............, jud./ sect. ........, posesor al actului de identitate seria ........... nr. ........ , eliberat de .............................. la data de ............................ CNP ..............................., cu dosar pensie nr. .................................. depun prezenta

CONTESTAŢIE

la Decizia de recalculare a pensiei nr. ......./.................. ce mi-a fost eliberata de Casa de Pensii sectorială a Ministerului Administraţiei şi Internelor

prin care solicit:

A. ÎN PRINCIPAL:

Anularea deciziei de recalculare a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate al subsemnatului, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate.

B. ÎN SUBSIDIAR:

În măsura în care veţi respinge primul capăt de cerere contest cuantumul pensiei.

pentru următoarele

MOTIVE

A. Cu privire la anularea deciziei de recalculare a pensiei

I. Lipsa temeiului juridic al emiterii deciziilor de recalculare a pensiilor membrilor SCMD

1. Decizia de recalculare a pensiei subsemnatului a fost emisă în temeiul dispozițiilor H.G. nr. 735 din 21 iulie 2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 527 din data de 28 iulie 2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor.

2. Prin Sentinţa civilă nr. 338/2010 pronunţată de către Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1371/33/2010, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 38/07.01.2011 pronunţată de Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie, s-a dispus:

„suspendarea executării HG 735/2010, pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii 119/2010, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, până la pronunţarea instanţei de fond”

3. Aşadar, emiterea deciziilor de recalculare s-a făcut în baza unui act normativ lipsit de orice efect juridic în temeiul sentinţei civile mai sus arătate.

4. Faţă de aceste aspecte, rezultă fără putinţă de tăgadă faptul că recalcularea pensiilor în baza unui act a cărei aplicare este suspendată prin hotărâre judecătorească, reprezintă o gravă încălcare a legii, fapt ce este de natură să determine nelegalitatea deciziilor contestate şi a cuantumului pensiilor astfel cum a fost el stabilit.

II. Încălcarea dreptului de proprietate al subsemnatului

5. Ca urmare a recalculării pensiei dreptul de proprietate al subsemnatului a fost încălcat astfel cum este el protejat de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului; putem cita cauza Stec şi alţii contra R.U. al Marii Britanii (06.07.2005) RTDH 2006, în care CEDO a hotărât că prestaţiile sociale intră sub incidenţa Art.1 din Protocolul nr.1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, fiind asimilate bunurilor – obiect al dreptului de proprietate. Curtea Europeană a decis că prestaţiile sociale constituie obiect de protecţie, indiferent de natura contributivă sau necontributivă a acestora.

III. Încălcarea principiului neretroactivităţii legi

6. Măsura privind recalcularea pensiilor stabilite prin legi speciale, aflate în plată la data introducerii sistemului unitar de pensii publice nu se poate face decât prin încălcarea principiului neretroactivităţii legii, prevăzut la art.15 alin. (2) din Constituţia României, republicată, conform căruia „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”

7. Prin Decizia nr. 830/2008 ,publicată în Monitorul Oficial nr. 559 din 24.07.2008,Curtea Constituţională a statuat„ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii reglementări, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare. Legea nouă însă este aplicabilă deîndată tuturor şi situaţiilor ce se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi (...)”.

8. De asemenea, menţionez în sprijinul celor afirmate şi Deciziile Curţii Constituţionale nr. 375/2005, nr.57/2006 şi nr. 120/2007, prin care, în părţile relevante, se arată că noile reglementări nu pot fi aplicate cu efecte retroactive, dispunând numai pentru viitor, fără a aduce atingere drepturilor legal câştigate anterior.

9. În avizul consultativ dat de Consiliul Legislativ cu privire la proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii se arata:

În cazul de faţă, deoarece măsurile propuse nu sunt de natură penală sau contravenţională, ci au caracter civil, ele pot viza doar cazurile care se vor ivi după intrarea în vigoare a proiectului, nu şi situaţiile deja existente.

10. Aşadar, însuşi Consiliul Legislativ, for care veghează la respectarea principiilor elaborării normelor, avertiza legislativul că normele legale trebuie să vizeze numai situaţiile pentru viitor, nu şi cele prezente, în caz contrar încălcându-se principiul neretroactivităţii legii.

11. Concluzionând Consiliul Legislativ apreciază că: pensiile aflate în plată constituie drepturi legal câştigate şi nu pot fi afectate prin recalculare, care prin efectele ei, ar constitui implicit o aplicare retroactivă a legii, orice nouă reglementare aplicându-se numai pe viitor, adică pensiilor stabilite după data intrării în vigoare a acesteia.

IV. Încălcarea principiului drepturilor câştigate

12. Decizia de recalculare pe care înţeleg să o contest este nelegală deoarece încalcă un principiu fundamental şi anume: principiul drepturilor câştigate.

13. Acest principiu este consacrat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene arătând că: „dacă prestaţiile acordate în temeiul regulamentului vechi sunt mai favorabile decât cele plătite în conformitate regulamentul nou, acestea nu trebuie să fie reduse” - cauzele Saieva vs. Caisse de compensation des allocations familiales - 32/76 şi Mario Viva vs. Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs - 83/87.

14. Principiul drepturilor câştigate este expres stipulat în practica judiciară a CEDO, care în mod consecvent a dat câştig de cauză subiecţilor de drept afectaţi din punct de vedere al drepturilor băneşti prin acte normative adoptate ulterior.

15. Acest principiu este recunoscut şi de Curtea Constituţională care a stabilit că „în cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”

16. Rezultă aşadar că prin recalcularea pensiei a fost încălcat principiul dreptului câştigat.

16.1. Recalcularea pensiei în baza L.119/2010 şi a H.G. 735/2010, este neconstituţională pentru că L.119/2010 este fundamentată pe un principiu al prezumţiei fals şi anume cel prevăzut de art. 3 alin. 2 - „În situaţia pensiilor ........, care au fost stabilite în baza legilor speciale, pensia din sistemul public se determină CONSIDERÂNDU-SE A FI ÎNDEPLINITE CONDIŢIILE DE ACORDARE PREVĂZUTE DE L.19/2000”.

Ori, este bine cunoscut faptul că militarii si politistii nu au fost supuşi principiului contributivităţii în decursul carierei şi nu au contribuit la bugetul asigurărilor sociale, buget la care face referire Legea 19/2000.

ART. 5- Legea 164/2001

(1) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Român de Informaţii asigură aplicarea reglementărilor referitoare la pensiile militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale militarilor, exercită controlul aplicării acestora şi iniţiază propuneri de acte normative în domeniu.

(2) Fondurile necesare pentru plata pensiilor militare de stat şi a altor drepturi de asigurări sociale se asigură de la bugetul de stat prin bugetele instituţiilor prevăzute la alin. (1).

Art. 5. – Legea 179/2004

(1) Ministerul Administratiei si Internelor asigura aplicarea reglementarilor referitoare la pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor, exercita controlul aplicarii acestora si initiaza propuneri de acte normative in domeniu.

(2) Fondurile necesare pentru plata pensiilor de stat si a altor drepturi de asigurari sociale ale politistilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

V. Principiul egalităţii în drepturi şi nediscriminării

Curtea Constituţională prin exceptarea magistraţilor de la recalcularea pensiilor de serviciu, încalcă principiul fundamental al egalităţii în drepturi a cetăţenilor, determinând discriminarea militarilor care beneficiază de pensii de serviciu. Totodată, Curtea Constituţională prin această decizie intră in contradicţie cu propria practică, potrivit căreia,,dreptul la pensie de serviciu îl au toate forţele de apărare şi ordinii publice – armata, poliţia şi serviciile speciale” (Decizia nr. 20 /2000).

Legislaţia comunitară europeană Pilonul al II-lea, Directiva nr.86/378/CEE, modificată prin Directiva nr.96/97/CEE, privind aplicarea principiului egalităţii în schemele ocupaţionale de securitate socială, care acoperă sectorial şi legile speciale de pensii ale magistraţilor, militarilor, poliţiştilor ş.a., a condus la atenţionarea Guvernului României prin Raportul de consultare din 31.01.2007 al Comisiei Europene prin care i ,,se atrage atenţia asupra faptului că, pentru legislaţia neconformă Directivelor cominitare, Comitetul Miniştrilor va transmite Romaniei scrisori de notificare oficială, declanşând astfel acţiunea de neîndeplinire a obligaţiilor de Stat membru al U.E”

17. Faţă de cele de mai sus solicit anularea Deciziei de recalculare a pensiei nr ....... din ....................... , emisă de Casa Sectorială de Pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor pe care înţeleg să o contest.

B. Cu privire la cuantumul pensiei subsemnatului

a) Cu privire la cuantumul pensiei stabilit prin recalculare

18. Prin Decizia de pensionare nr. ..... din .................. emisă în baza Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,/ a Legii nr.179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor s-a stabilit un cuantum al pensiei mele de ............ lei.

19. Prin noua decizie, pe care înţeleg să o contest, Casa Sectorială de Pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor a micşorat cuantumul pensiei mele cu ........ lei, noul cuantum fiind de .......... lei.

20. Acest nou cuantum este incorect stabilit constituind o eroare si totodata un abuz în activitatea de recalculare a pensiei, având în vedere art. 7 alin.(1) al Legii nr 119/2010 conform căruia:

Procedura de stabilire, plată, suspendare, recalculare, încetare şi contestare a pensiilor recalculate potrivit prezentei legi este cea prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare”.

Potrivit art. 169 din Legea nr. 19/2000 - (1) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.

În fapt şi în drept, ceea ce s-a făcut acum în temeiul Legii 119/2010 şi HG 735/2010,este o noua stabilire a pensiei ,iar nu o recalculare.

21. În conformitate cu dispoziţiile art. 180 alin. (6) şi (7) din Legea nr.19/2000

(6) Cuantumul pensiilor se stabileşte pe baza prevederilor art.76, luându-se în considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, ce va fi stabilit conform alin.2,3.5 şi 51.

(7) În situaţia în care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6) este mai mic decât cel stabilit în baza legislaţiei anterioare, se păstrează în plată cuantumul avantajos."

22. Aşadar, prin diminuarea cuantumului pensiei subsemnatului au fost încălcate dispoziţiile art. 180 alin. (7) care precizează foarte clar că în situaţia în care pensia stabilită în urma recalculării este mai mică decât cea anterioară se păstrează în plată cuantumul avantajos.

b) Cu privire la modalitatea şi datele de calcul avute în vedere la stabilirea cuantumului pensiei recalculate

23. Ca temei utilizat la stabilirea noului cuantum al pensiei rezultat prin recalculare în temeiul Legii nr.119/2010, casa de pensii sectorială invocă prevederile art.5 alin. (4) în care se precizează că:

,,În cazul pensiilor prevăzute la alin. (1), pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi pentru care nu pot fi dovedite venituri de natură salarială, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu brut pe economie din perioadele respective.”

24. Conform prevederilor art. 4 alin (1) din Legea nr.119/2010:

Recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 se realizează de către instituţiile în evidenţa cărora se află persoanele beneficiare

25. Rezultă că aceste instituţii au obligaţia de a recalcula pensiile în baza datelor pe care le deţin, fără a exista o responsabilitate a mea în a procura şi a transmite la casa de pensii documente prin care eu să îmi dovedesc veniturile.

26. Răspunderea mea este de a transmite date despre stagii de cotizare nevalorificate, aşa cum prevede art. 169 alin (1), (2) şi (3) şi art. 86 alin (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

27. Acest lucru îl pot afla doar din motivarea de fapt şi de drept a casei de pensii sectoriale. În perioada mea activă am cunoscut doar veniturile din ultimele 6 luni. Celelalte date nu sunt în posesia mea.

28. Ori este nelegal şi imoral ca pentru lipsa datelor în baza cărora să se facă recalcularea, lipsuri care nu îmi pot fi imputate, să fiu sancţionat prin luarea în considerare a salariului mediu brut pe economie pentru venituri de natură salarială neprimite de la instituţia militară, care de fapt ea însăşi este răspunzătoare de recalcularea pensiilor şi care deţine datele de recalculare.

Regula instituita de art.5 alin 4 din Legea 119/2010 la stabilirea pensiei o constituie folosirea veniturilor de natura salariala pentru stagiile de cotizare,iar exceptia o constitie,salariul mediu brut pe economie.

Recalcularea pensiei pe baza exceptiei invocate de lege(venitul mediu brut), este nelegala si constituie un abuz,din partea emitentului deciziei de pensie.

29. Aduc la cunoştinţa comisiei de contestaţii faptul că, chiar dacă sunt în posesia unor documente care să îmi dovedească drepturile salariale nu am înaintat şi nu pot înainta cerere sau alte asemenea documente, pentru că orice demers al meu către casa de pensii sectorială este suspendat începând din 28.09.2010, deci nelegal, având în vedere prevederile Sentinţei civile nr. 338/28.09.2010 rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia nr. 38/07.01.2011 pronunţată de ÎCCJ, care a suspendat şi apoi a anulat activităţile de punere în execuţie a H.G. nr. 735/21 iulie 2010 pentru recalcularea pensiilor militare de stat, a pensiilor polițistilor si ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor.

Potrivit instructiunilor 191/2010, beneficiarii pensiilor vor completa cererea prevazuta la anexa 1a sau 1b din HG 735, in vederea recalcularii si o vor trimite casei de pensii sectoriale.

Eu nu pot certifica aceste venituri, fiindcă nu am posibilitatea şi competenţa legală. Aceste venituri nu pot fi cele legal obţinute de mine în decursul carierei militare, având în vedere modul în care militari şi civili fără competente legale în domeniul arhivelor, finanţelor, resurselor umane şi I.T au fotografiat/xeroxat aşa-zisele state de plată a soldelor, dar şi ţinând cont de faptul ca statele de plată cu primele trimestriale şi anuale nu mai exista în totalitate, datorita duratei scurte de arhivare (5-10 ani, în unele cazuri).

30. Practic s-a anulat obligaţia pensionarului de a procura şi prezenta documente doveditoare cu veniturile lunare brute/nete. Nerespectarea de către subsemnatul a deciziilor instanţei judecătoreşti sus amintite, valabilă pentru orice subiect de drept, ar presupune situarea mea în afara cadrului legal, cu consecinţa sancţionării subsemnatului în conformitate cu prevederile art.271 Cod Penal – care specifică faptul că neexecutarea hotărârilor judecătorești constituie infracţiune.

31. Recalcularea pensiei pe baza venitului mediu brut pe economie, integral sau parţial (perioadele indicate cu zero din adeverinţe), este echivalentul unei degradări militare – “pedeapsă “suplimentară prevăzută doar de legea penală

Astfel, potrivit art. 69 din Legea 80/1995 - Degradarea militară se aplică, în condiţiile prevăzute de legea penală, cadrelor militare în activitate, în rezervă şi în retragere, condamnate la pedeapsa complementară a degradării militare prin hotărâre judecătorească, iar potrivit ART. 67 Cod Penal - Degradarea militară este definită ca: „Pedeapsa complementară a degradării militare constă în pierderea gradului şi a dreptului de a purta uniformă. Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaţilor militari şi rezervişti, dacă pedeapsa principala stabilită este închisoarea mai mare de 10 ani sau detenţiunea pe viaţă.

Degradarea militară poate fi aplicată condamnaţilor militari şi rezervişti pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, dacă pedeapsa principală stabilită este de cel puţin 5 ani şi de cel mult 10 ani.

32. În data de ................................am notificat Casei de Pensii Sectoriale despre acest fapt, iar emiterea noii decizii, în acest context, dovedește reaua credință a Casei de Pensii Sectoriale.

Atenţie: PARTICULARITĂŢI REFERITOARE LA DOCUMENTELE CE AU STAT

LA BAZA MODALITĂŢII DE CALCUL:(*se dezvoltă de fiecare pensionar)

- Perioade de activitate lipsă;

- Date eronate conţinute;

- Lipsa unor venituri cunoscute sau cuantum incorect;

- Nemenţionarea documentelor din care să rezulte datele înscrise în adeverinţe, contrar prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ şi Ordonanţa Guvernului nr.33/2002, aprobată prin Legea nr.223/2002.

- Nemenţionarea eventualelor demersuri ce trebuie întreprinse pentru pentru a putea fi identificate sumele aferente perioadelor (stagii de cotizare), ce apar cu cifra zero;

33. Concluzionez că, faţă de motivele mai sus prezentate, schimbarea temeiului juridic în care mi-a fost acordată pensia obţinută în baza Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, / a Legii nr.179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, prin Decizia de pensionare pe care înţeleg să o contest emisă de Casa de Pensii Sectorială precum şi diminuarea cuantumului pensiei mele pentru motivele mai sus prezentate, este nelegala fiind un abuz din partea Casei de Pensii Sectoriale cu încălcarea gravă a legislaţiei în domeniu.

34. Casa de Pensii se află în afara prevederilor legale, neţinând cont chiar de prevederile art.7 din Legea nr.119/2010 şi ale art. 95, 169 alin (1), (2) şi (3), 180 alin.(6) şi (7) din Legea nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

35. Prin emiterea Deciziei de recalculare a pensiei subsemnatului de către Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Administraţiei şi Internelor, consider că am fost vătămat în dreptul meu legitim şi vă adresez CEREREA de a anula această Decizie, ca fiind nelegala, eronat emisă şi emiterea unei noi decizii cu menţinerea în plată a pensiei si a cuantumului pensiei stabilit conform Legii164/2001 privind pensiile militare de stat cu modificarile si comletarile ulterioare, a /Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, drept de pensie acordat legal de statul român în conformitate cu angajamentele internaţionale la care România este parte.

36. Decizia de pensie ………/..................... este nelegală pentru că Legea 119/2010, în baza căreia a fost emisă, nu abrogă Legea 80/1995 , Legea 164/2001 si Legea 179/2004.

Practic, Legea 119/2010 anulează conţinutul şi efectele acestor 3 legi.

Astfel, potrivit art. 3 din Legea 80/1995 – „Gradul militar este un drept al titularului şi reprezintă recunoaşterea în plan social a calităţii de cadru militar. Gradul de ofiţer, maistru militar şi subofiţer nu se poate pierde decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege”.

Gradul militar este proprietate, are conţinut patrimonial, iar coeficientul de grad mi s-a luat în calcul la stabilirea pensiei militare conform Legii 164/2001/ legea 179/2004.

Prin transformarea pensiei militare, stabilita în baza Legii 164/2001/ legii 179/2004, în pensie pe baza principiilor Legii 19/2000, conform Legii 119/2010, sunt degradat militar, nelegal şi abuziv, contrar dispoziţiilor legale anterior menţionate, în sensul ca nu mai beneficiez de prevederile:

- Art. 11 Legea 80/1995

(1) Cadrele militare trecute în rezerva sau direct în retragere au dreptul la pensie militara potrivit legii.

(2) Partea din pensie corespunzătoare soldei de grad se actualizează permanent potrivit soldei de grad a cadrelor în activitate.

- Art. 48 din Legea 164/2001

(1) Cuantumul pensiilor militare se actualizează după cum urmează:

a) ori de câte ori se majorează solda de grad şi/sau solda funcţiei maxime/salariul de bază al funcţiei îndeplinite/indemnizaţia lunară ale cadrelor militare în activitate, potrivit gradului militar şi funcţiei maxime avute la data trecerii în rezervă, în raport cu procentul de stabilire a pensiei în condiţiile prevăzute la art. 22 - 25, 33 şi art. 78 alin. (1).

-Art. 48. –din Legea 179/2004

(1) Cuantumul pensiilor politistilor se actualizeaza dupa cum urmeaza:

a) ori de cate ori se majoreaza salariul corespunzator gradului profesional si/sau salariul functiei maxime ale politistilor in activitate, potrivit gradului profesional detinut la data incetarii raporturilor de serviciu, in raport cu procentele de stabilire a pensiei in conditiile prevazute la art. 23-25;

Nebeneficiind de aceste dispoziţii legale, mi se aduce un prejudiciu financiar important până la data încetării de drept a pensiei legal stabilite în temeiul Legii 164/2001, a Legii 179/2004.

37. Decizia ............../.................. este nelegală pentru că perioada pentru contribuţie suplimentară este acum de ................ , faţă de ......... în vechea decizie pensionare.

Faţă de toate cele de mai sus solicit:

A. ÎN PRINCIPAL:

Anularea deciziei de recalculare a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate al subsemnatului, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate

B. ÎN SUBSIDIAR:

În măsura în care veţi respinge primul capăt de cerere contest cuantumul pensiei.

Anexez: copia deciziei de recalculare a pensiei;

Prezenta contestaţie a fost redactată în 2 (două) exemplare, din care un exemplar l-am trimis la...................................................................., iar celalalt exemplar este la mine.

Data Semnătura

DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII DE PE LÂNGĂ MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Atenţie:

- Pe copia deciziei, la finalul acesteia, se consemnează următoarea expresie: ,,Copia este conformă cu originalul” şi urmează semnătura.

Contestatia se citeşte foarte atent şi se individualizeză, în funcţie de situaţia fiecărui pensionar şi se elimină situaţiile care nu corespund

Contestare decizie de recalculare M.A.I., Modelul 2: se adreseaza celor care, in baza recalcularii pensiilor, li se pastreaza cuantumul sau se majoreaza (si sunt multumiti) si vor sa atace numai temeiul legal, respectiv Legea 119/2010/HG 735/2010

Model 2

CATRE

Comisia de Contestaţii de pe lângă Ministerul Administraţiei şi Internelor

DOMNULE PREŞEDINTE

Subsemnatul ,..............................................................................................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere ( în continuare „SCMD), domiciliat(ă) în localitatea (comuna) ................. , str. .......... nr. ........., bl. ........ ap. ............, jud./ sect. ........, posesor al actului de identitate seria ........... nr. ........ , eliberat de .............................. la data de ............................ CNP ..............................., cu dosar pensie nr. .................................. depun prezenta

CONTESTAŢIE

la Decizia de recalculare a pensiei nr. ......./.................. ce mi-a fost eliberata de Casa de Pensii sectorială a Ministerului Administraţiei şi Internelor

prin care solicit:

· Anularea deciziei de recalculare a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate al subsemnatului, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate.

pentru următoarele

MOTIVE

Lipsa temeiului juridic al emiterii deciziilor de recalculare a pensiilor membrilor SCMD

1. Decizia de recalculare a pensiei subsemnatului a fost emisă în temeiul dispozițiilor H.G. nr. 735 din 21 iulie 2010 [ pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor[1]].

2. Prin Sentinţa civilă nr. 338/2010 pronunţată de către Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1371/33/2010, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 38/07.01.2011 pronunţată de Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie, s-a dispus:

„suspendarea executării HG 735/2010, pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii 119/2010, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, până la pronunţarea instanţei de fond”

3. Aşadar, emiterea deciziilor de recalculare s-a făcut în baza unui act normativ lipsit de orice efect juridic în temeiul sentinţei civile mai sus arătate.

4. Faţă de aceste aspecte, rezultă fără putinţă de tăgadă faptul că recalcularea pensiilor în baza unui act a cărei aplicare este suspendată prin hotărâre judecătorească, reprezintă o gravă încălcare a legii, fapt ce este de natură să determine nelegalitatea deciziilor contestate şi a cuantumului pensiilor astfel cum a fost el stabilit.

I. Încălcarea dreptului de proprietate al subsemnatului

5. Ca urmare a recalculării pensiei dreptul de proprietate al subsemnatului a fost încălcat astfel cum este el protejat de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului; putem cita cauza Stec şi alţii contra R.U. al Marii Britanii (06.07.2005) RTDH 2006, în care CEDO a hotărât că prestaţiile sociale intră sub incidenţa Art.1 din Protocolul nr.1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, fiind asimilate bunurilor – obiect al dreptului de proprietate. Curtea Europeană a decis că prestaţiile sociale constituie obiect de protecţie, indiferent de natura contributivă sau necontributivă a acestora.

II. Încălcarea principiului neretroactivităţii legi

6. Măsura privind recalcularea pensiilor stabilite prin legi speciale, aflate în plată la data introducerii sistemului unitar de pensii publice nu se poate face decât prin încălcarea principiului neretroactivităţii legii, prevăzut la art.15 alin. (2) din Constituţia României, republicată, conform căruia „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”

7. Prin Decizia nr. 830/2008 Curtea Constituţională a statuat[2]ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii reglementări, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare. Legea nouă însă este aplicabilă deîndată tuturor şi situaţiilor ce se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi (...)”.

8. De asemenea, menţionez în sprijinul celor afirmate şi Deciziile Curţii Constituţionale nr. 375/2005, nr.57/2006 şi nr. 120/2007, prin care, în părţile relevante, se arată că noile reglemntări nu pot fi aplicate cu efecte retroactive, dispunând numai pentru viitor, fără a aduce atingere drepturilor legal câştigate anterior.

9. În avizul consultativ dat de Consiliul Legislativ cu privire la proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii se arata:

În cazul de faţă, deoarece măsurile propuse nu sunt de natură penală sau contravenţională, ci au caracter civil, ele pot viza doar cazurile care se vor ivi după intrarea în vigoare a proiectului, nu şi situaţiile deja existente.

10. Aşadar, însuşi Consiliul Legislativ, for care veghează la respectarea principiilor elaborării normelor, avertiza legislativul că normele legale trebuie să vizeze numai situaţiile pentru viitor, nu şi cele prezente, în caz contrar încălcându-se principiul neretroactivităţii legii.

11. Concluzionând Consiliul Legislativ apreciază că: pensiile aflate în plată constituie drepturi legal câştigate şi nu pot fi afectate prin recalculare, care prin efectele ei, ar constitui implicit o aplicare retroactivă a legii, orice nouă reglementare aplicându-se numai pe viitor, adică pensiilor stabilite după data intrării în vigoare a acesteia.

III. Încălcarea principiului drepturilor câştigate

12. Decizia de recalculare pe care înţeleg să o contest este nelegală deoarece încalcă un principiu fundamental şi anume: principiul drepturilor câştigate.

13. Acest principiu este consacrat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene arătând că: „dacă prestaţiile acordate în temeiul regulamentului vechi sunt mai favorabile decât cele plătite în conformitate regulamentul nou, acestea nu trebuie să fie reduse” [3]

14. Principiul drepturilor câştigate este expres stipulat în practica judiciară a CEDO, care în mod consecvent a dat câştig de cauză subiecţilor de drept afectaţi din punct de vedere al drepturilor băneşti prin acte normative adoptate ulterior.

15. Acest principiu este recunoscut şi de Curtea Constituţională care a stabilit că „în cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”

16. Rezultă aşadar că prin recalcularea pensiei a fost încălcat principiul dreptului câştigat.

IV. Principiul egalităţii în drepturi şi nediscriminării

Curtea Constituţională prin exceptarea magistraţilor de la recalcularea pensiilor de serviciu, încalcă principiul fundamental al egalităţii în drepturi a cetăţenilor, determinând discriminarea militarilor care beneficiază de pensii de serviciu. Totodată, Curtea Constituţională prin această decizie intră in contradicţie cu propria practică, potrivit căreia,,dreptul la pensie de serviciu îl au toate forţele de apărare şi ordinii publice – armata, poliţia şi serviciile speciale” (Decizia nr. 20 /2000).

Legislaţia comunitară europeană Pilonul al II-lea, Directiva nr.86/378/CEE, modificată prin Directiva nr.96/97/CEE, privind aplicarea principiului egalităţii în schemele ocupaţionale de securitate socială, care acoperă sectorial şi legile speciale de pensii ale magistraţilor, militarilor, poliţiştilor ş.a., a condus la atenţionarea Guvernului României prin Raportul de consultare din 31.01.2007 al Comisiei Europene prin care i ,,se atrage atenţia asupra faptului că, pentru legislaţia neconformă Directivelor cominitare, Comitetul Miniştrilor va transmite Romaniei scrisori de notificare oficială, declanşând astfel acţiunea de neîndeplinire a obligaţiilor de Stat membru al U.E”

Faţă de toate cele de mai sus solicit:

· Anularea deciziei de recalculare a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare lipsei temeiului juridic al recalculării, prin încălcarea dreptului de proprietate al subsemnatului/subsemnatei, precum şi încălcarea drepturilor câştigate.

Anexez: copia deciziei de recalculare a pensiei;

Data Semnătura

DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII DIN CADRUL MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Atenţie:

- Pe copia deciziei, la finalul acesteia, se consemnează următoarea expresie: ,,Copia este conformă cu originalul” şi urmează semnătura.

Se citeşte foarte atent şi se individualizeză, în funcţie de situaţia fiecărui pensionar şi se elimină situaţiile care nu corespund

[1]Publicată în Monitorul Oficial nr. 527 din data de 28 iulie 2010

[2] Publicată în Monitorul Oficial nr. 559 din 24.07.2008

[3] Cauzele Saieva v Caisse de compensation des allocations familiales - 32/76 şi Mărio Viva v Fonds National de Retrăite des Ouvriers Mineurs - 83/87

Contestatie decizie de recalculare Serviciul Român de Informaţii, Modelul 1: pentru cei care contesta atat legalitatea (temeiul juridic) cat si continutul (cuantumul pensiei)

CATRE

Comisia de Contestaţii de pe lângă Serviciul Român de Informaţii

DOMNULE PREŞEDINTE

Subsemnatul ,..............................................................................................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere ( în continuare „SCMD”), domiciliat(ă) în localitatea (comuna) ................. , str. .......... nr. ........., bl. ........ ap. ............, jud./ sect. ........, posesor al actului de identitate seria ........... nr. ........ , eliberat de .............................. la data de ............................ CNP ..............................., cu dosar pensie nr. .................................. depun prezenta

CONTESTAŢIE

la Decizia de recalculare a pensiei nr. ......./.................. ce mi-a fost eliberata de Casa de Pensii sectorială a Serviciului Român de Informaţii

prin care solicit:

A. ÎN PRINCIPAL:

Anularea deciziei de recalculare a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate al subsemnatului, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate.

B. ÎN SUBSIDIAR:

În măsura în care veţi respinge primul capăt de cerere contest cuantumul pensiei.

pentru următoarele

MOTIVE

A. Cu privire la anularea deciziei de recalculare a pensiei

I. Lipsa temeiului juridic al emiterii deciziilor de recalculare a pensiilor membrilor SCMD

1. Decizia de recalculare a pensiei subsemnatului a fost emisă în temeiul dispozițiilor H.G. nr. 735 din 21 iulie 2010 , publicată în Monitorul Oficial nr. 527 din data de 28 iulie 2010, pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor.

2. Prin Sentinţa civilă nr. 338/2010 pronunţată de către Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1371/33/2010, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 38/07.01.2011 pronunţată de Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie, s-a dispus:

„suspendarea executării HG 735/2010, pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii 119/2010, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, până la pronunţarea instanţei de fond”

3. Aşadar, emiterea deciziilor de recalculare s-a făcut în baza unui act normativ lipsit de orice efect juridic în temeiul sentinţei civile mai sus arătate.

4. Faţă de aceste aspecte, rezultă fără putinţă de tăgadă faptul că recalcularea pensiilor în baza unui act a cărei aplicare este suspendată prin hotărâre judecătorească, reprezintă o gravă încălcare a legii, fapt ce este de natură să determine nelegalitatea deciziilor contestate şi a cuantumului pensiilor astfel cum a fost el stabilit.

II. Încălcarea dreptului de proprietate al subsemnatului

5. Ca urmare a recalculării pensiei dreptul de proprietate al subsemnatului a fost încălcat astfel cum este el protejat de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului; putem cita cauza Stec şi alţii contra R.U. al Marii Britanii (06.07.2005) RTDH 2006, în care CEDO a hotărât că prestaţiile sociale intră sub incidenţa Art.1 din Protocolul nr.1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, fiind asimilate bunurilor – obiect al dreptului de proprietate. Curtea Europeană a decis că prestaţiile sociale constituie obiect de protecţie, indiferent de natura contributivă sau necontributivă a acestora.

III. Încălcarea principiului neretroactivităţii legi

6. Măsura privind recalcularea pensiilor stabilite prin legi speciale, aflate în plată la data introducerii sistemului unitar de pensii publice nu se poate face decât prin încălcarea principiului neretroactivităţii legii, prevăzut la art.15 alin. (2) din Constituţia României, republicată, conform căruia „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”

7. Prin Decizia nr. 830/2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 559 din 24.07.2008, Curtea Constituţională a statuat„ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii reglementări, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare. Legea nouă însă este aplicabilă deîndată tuturor şi situaţiilor ce se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi (...)”.

8. De asemenea, menţionez în sprijinul celor afirmate şi Deciziile Curţii Constituţionale nr. 375/2005, nr.57/2006 şi nr. 120/2007, prin care, în părţile relevante, se arată că noile reglemntări nu pot fi aplicate cu efecte retroactive, dispunând numai pentru viitor, fără a aduce atingere drepturilor legal câştigate anterior.

9. În avizul consultativ dat de Consiliul Legislativ cu privire la proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii se arata:

În cazul de faţă, deoarece măsurile propuse nu sunt de natură penală sau contravenţională, ci au caracter civil, ele pot viza doar cazurile care se vor ivi după intrarea în vigoare a proiectului, nu şi situaţiile deja existente.

10. Aşadar, însuşi Consiliul Legislativ, for care veghează la respectarea principiilor elaborării normelor, avertiza legislativul că normele legale trebuie să vizeze numai situaţiile pentru viitor, nu şi cele prezente, în caz contrar încălcându-se principiul neretroactivităţii legii.

11. Concluzionând Consiliul Legislativ apreciază că: pensiile aflate în plată constituie drepturi legal câştigate şi nu pot fi afectate prin recalculare, care prin efectele ei, ar constitui implicit o aplicare retroactivă a legii, orice nouă reglementare aplicându-se numai pe viitor, adică pensiilor stabilite după data intrării în vigoare a acesteia.

IV. Încălcarea principiului drepturilor câştigate

12. Decizia de recalculare pe care înţeleg să o contest este nelegală deoarece încalcă un principiu fundamental şi anume: principiul drepturilor câştigate.

13. Acest principiu este consacrat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene arătând că: „dacă prestaţiile acordate în temeiul regulamentului vechi sunt mai favorabile decât cele plătite în conformitate regulamentul nou, acestea nu trebuie să fie reduse” - cauzele Saieva vs. Caisse de compensation des allocations familiales - 32/76 şi Mario Viva vs. Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs - 83/87.

14. Principiul drepturilor câştigate este expres stipulat în practica judiciară a CEDO, care în mod consecvent a dat câştig de cauză subiecţilor de drept afectaţi din punct de vedere al drepturilor băneşti prin acte normative adoptate ulterior.

15. Acest principiu este recunoscut şi de Curtea Constituţională care a stabilit că „în cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”

16. Rezultă aşadar că prin recalcularea pensiei a fost încălcat principiul dreptului câştigat.

16.1. Recalcularea pensiei în baza L.119/2010 şi a H.G. 735/2010, este neconstituţională pentru că L.119/2010 este fundamentată pe un principiu al prezumţiei, fals şi anume cel prevăzut de art. 3 alin. 2 - „În situaţia pensiilor ........, care au fost stabilite în baza legilor speciale, pensia din sistemul public se determină CONSIDERÂNDU-SE A FI ÎNDEPLINITE CONDIŢIILE DE ACORDARE PREVĂZUTE DE L.19/2000”.

Ori, este bine cunoscut faptul că militarii nu au fost supuşi principiului contributivităţii în decursul carierei şi nu au contribuit la bugetul asigurărilor sociale, buget la care face referire L.19/2000.

ART. 5- Legea 164/2001

(1) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Român de Informaţii asigură aplicarea reglementărilor referitoare la pensiile militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale militarilor, exercită controlul aplicării acestora şi iniţiază propuneri de acte normative în domeniu.

(2) Fondurile necesare pentru plata pensiilor militare de stat şi a altor drepturi de asigurări sociale se asigură de la bugetul de stat prin bugetele

V. Principiul egalităţii în drepturi şi nediscriminării

Curtea Constituţională prin exceptarea magistraţilor de la recalcularea pensiilor de serviciu, încalcă principiul fundamental al egalităţii în drepturi a cetăţenilor, determinând discriminarea militarilor care beneficiază de pensii de serviciu. Totodată, Curtea Constituţională prin această decizie intră in contradicţie cu propria practică, potrivit căreia,,dreptul la pensie de serviciu îl au toate forţele de apărare şi ordinii publice – armata, poliţia şi serviciile speciale” (Decizia nr. 20 /2000).

Legislaţia comunitară europeană Pilonul al II-lea, Directiva nr.86/378/CEE, modificată prin Directiva nr.96/97/CEE, privind aplicarea principiului egalităţii în schemele ocupaţionale de securitate socială, care acoperă sectorial şi legile speciale de pensii ale magistraţilor, militarilor, poliţiştilor ş.a., a condus la atenţionarea Guvernului României prin Raportul de consultare din 31.01.2007 al Comisiei Europene prin care i ,,se atrage atenţia asupra faptului că, pentru legislaţia neconformă Directivelor comunitare, Comitetul Miniştrilor va transmite Romaniei scrisori de notificare oficială, declanşând astfel acţiunea de neîndeplinire a obligaţiilor de Stat membru al U.E”

17. Faţă de cele de mai sus solicit anularea Deciziei de recalculare a pensiei nr ....... din ....................... , emisă de Casa Sectorială a Serviciului Român de Informaţii pe care înţeleg să o contest.

B. Cu privire la cuantumul pensiei subsemnatului

a) Cu privire la cuantumul pensiei stabilit prin recalculare

18. Prin Decizia de pensionare nr. ..... din .................. emisă în baza Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, s-a stabilit un cuantum al pensiei mele de ............ lei.

19. Prin noua decizie, pe care înţeleg să o contest, Casa Sectorială de Pensii a Serviciului Roman de Informatii a micşorat cuantumul pensiei mele cu ........ lei, noul cuantum fiind de .......... lei.

20. Acest nou cuantum este incorect stabilit constituind o eroare si totodata un abuz în activitatea de recalculare a pensiei, având în vedere art. 7 alin.(1) al Legii nr 119/2010 conform căruia:

Procedura de stabilire, plată, suspendare, recalculare, încetare şi contestare a pensiilor recalculate potrivit prezentei legi este cea prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare”.

Potrivit art. 169 din Legea nr. 19/2000 - (1) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.

În fapt şi în drept, ceea ce s-a făcut acum în temeiul Legii 119/2010 şi HG 735/2010,este o noua stabilire a pensiei ,iar nu o recalculare.

21. În conformitate cu dispoziţiile art. 180 alin. (6) şi (7) din Legea nr.19/2000

(6) Cuantumul pensiilor se stabileşte pe baza prevederilor art.76, luându-se în considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, ce va fi stabilit conform alin.2,3.5 şi 51.

(7) În situaţia în care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6) este mai mic decât cel stabilit în baza legislaţiei anterioare, se păstrează în plată cuantumul avantajos."

22. Aşadar, prin diminuarea cuantumului pensiei subsemnatului au fost încălcate dispoziţiile art. 180 alin. (7) care precizează foarte clar că în situaţia în care pensia stabilită în urma recalculării este mai mică decât cea anterioară se păstrează în plată cuantumul avantajos.

b) Cu privire la modalitatea şi datele de calcul avute în vedere la stabilirea cuantumului pensiei recalculate

23. Ca temei utilizat la stabilirea noului cuantum al pensiei rezultat prin recalculare în temeiul Legii nr.119/2010, casa de pensii sectorială invocă prevederile art.5 alin. (4) în care se precizează că:

,,În cazul pensiilor prevăzute la alin. (1), pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi pentru care nu pot fi dovedite venituri de natură salarială, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu brut pe economie din perioadele respective.”

24. Conform prevederilor art. 4 alin (1) din Legea nr.119/2010:

Recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 se realizează de către instituţiile în evidenţa cărora se află persoanele beneficiare

25. Rezultă că aceste instituţii au obligaţia de a recalcula pensiile în baza datelor pe care le deţin, fără a exista o responsabilitate a mea în a procura şi a transmite la casa de pensii documente prin care eu să îmi dovedesc veniturile.

26. Răspunderea mea este de a transmite date despre stagii de cotizare nevalorificate, aşa cum prevede art. 169 alin (1), (2) şi (3) şi art. 86 alin (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

27. Acest lucru îl pot afla doar din motivarea de fapt şi de drept a casei de pensii sectoriale. În perioada mea activă am cunoscut doar veniturile din ultimele 6 luni. Celelalte date nu sunt în posesia mea.

28. Ori este nelegal şi imoral ca pentru lipsa datelor în baza cărora să se facă recalcularea, lipsuri care nu îmi pot fi imputate, să fiu sancţionat prin luarea în considerare a salariului mediu brut pe economie pentru venituri de natură salarială neprimite de la instituţia militară, care de fapt ea însăşi este răspunzătoare de recalcularea pensiilor şi care deţine datele de recalculare.

Regula instituita de art.5 alin 4 din Legea 119/2010 la stabilirea pensiei o constituie folosirea veniturilor de natura salariala pentru stagiile de cotizare,iar exceptia o constitie,salariul mediu brut pe economie.

Recalcularea pensiei pe baza exceptiei invocate de lege(venitul mediu brut), este nelegala si constituie un abuz,din partea emitentului deciziei de pensie.

29. Aduc la cunoştinţa comisiei de contestaţii faptul că, chiar dacă sunt în posesia unor documente care să îmi dovedească drepturile salariale nu am înaintat şi nu pot înainta cerere sau alte asemenea documente, pentru că orice demers al meu către casa de pensii sectorială este suspendat începând din 28.09.2010, deci nelegal, având în vedere prevederile Sentinţei civile nr. 338/28.09.2010 rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia nr. 38/07.01.2011 pronunţată de ÎCCJ, care a suspendat şi apoi a anulat activităţile de punere în execuţie a H.G. nr. 735/21 iulie 2010 pentru recalcularea pensiilor militare de stat, a pensiilor polițistilor si ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor.

Potrivit instructiunilor S.R.I. de aplicare a H.G. 735/2010, beneficiarii depun adeverintele de venituri la casa de pensii a S.R.I..

Eu nu pot certifica aceste venituri, fiindcă nu am posibilitatea şi competenţa legală. Aceste venituri nu pot fi cele legal obţinute de mine în decursul carierei militare, având în vedere modul în care persoane fără competente legale în domeniul arhivelor, finanţelor, resurselor umane şi I.T au fotografiat/xeroxat aşa-zisele state de plată a soldelor, dar şi ţinând cont de faptul ca statele de plată cu primele trimestriale şi anuale nu mai exista în totalitate, datorita duratei scurte de arhivare (5-10 ani, în unele cazuri).

30. Practic s-a anulat obligaţia pensionarului de a procura şi prezenta documente doveditoare cu veniturile lunare brute/nete. Nerespectarea de către subsemnatul a deciziilor instanţei judecătoreşti sus amintite, valabilă pentru orice subiect de drept, ar presupune situarea mea în afara cadrului legal, cu consecinţa sancţionării subsemnatului în conformitate cu prevederile art.271 Cod Penal – care specifică faptul că neexecutarea hotărârilor judecătorești constituie infracţiune.

31. Recalcularea pensiei pe baza venitului mediu brut pe economie, integral sau parţial (perioadele indicate cu zero din adeverinţe), este echivalentul unei degradări militare – “pedeapsa “suplimentara prevazuta doar de legea penala.

Astfel, potrivit art. 69 din Legea 80/1995 - Degradarea militară se aplică, în condiţiile prevăzute de legea penală, cadrelor militare în activitate, în rezervă şi în retragere, condamnate la pedeapsa complementară a degradării militare prin hotărâre judecătorească, iar potrivit ART. 67 Cod Penal - Degradarea militară este definită ca: „Pedeapsa complementară a degradării militare constă în pierderea gradului şi a dreptului de a purta uniformă. Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaţilor militari şi rezervişti, dacă pedeapsa principala stabilită este închisoarea mai mare de 10 ani sau detenţiunea pe viaţă.

Degradarea militară poate fi aplicată condamnaţilor militari şi rezervişti pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, dacă pedeapsa principală stabilită este de cel puţin 5 ani şi de cel mult 10 ani.

32. În data de ................................am notificat Casei de Pensii Sectoriale despre acest fapt, iar emiterea noii decizii, în acest context, dovedește reaua credință a Casei de Pensii Sectoriale.

Atenţie: PARTICULARITĂŢI REFERITOARE LA DOCUMENTELE CE AU STAT

LA BAZA MODALITĂŢII DE CALCUL:(*se dezvoltă de fiecare pensionar)

- Perioade de activitate lipsă;

- Date eronate conţinute;

- Lipsa unor venituri cunoscute sau cuantum incorect;

- Nemenţionarea documentelor din care să rezulte datele înscrise în adeverinţe, contrar prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ şi Ordonanţa Guvernului nr.33/2002, aprobată prin Legea nr.223/2002.

- Nemenţionarea eventualelor demersuri ce trebuie întreprinse pentru pentru a putea fi identificate sumele aferente perioadelor (stagii de cotizare), ce apar cu cifra zero;

33. Concluzionez că, faţă de motivele mai sus prezentate, schimbarea temeiului juridic în care mi-a fost acordată pensia obţinută în baza Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare/ a Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, prin Decizia de pensionare pe care înţeleg să o contest emisă de Casa de Pensii Sectorială precum şi diminuarea cuantumului pensiei mele pentru motivele mai sus prezentate, este un abuz din partea Casei de Pensii Sectoriale cu încălcarea gravă a legislaţiei în domeniu.

34.Casa de Pensii se află în afara prevederilor legale, neţinând cont chiar de prevederile art.7 din Legea nr.119/2010 şi ale art. 95, 169 alin (1), (2) şi (3), 180 alin.(6) şi (7) din Legea nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

35. Prin emiterea Deciziei de recalculare a pensiei subsemnatului de către Casa de Pensii Sectorială a Serviciului Român de Informaţii, consider că am fost vătămat în dreptul meu legitim şi vă adresez CEREREA de a anula această Decizie, ca fiind eronat emisă şi emiterea unei noi decizii cu menţinerea în plată a cuantumului pensiei stabilit conform Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, drept de pensie acordat legal de statul român în conformitate cu angajamentele internaţionale la care România este parte.

36. Decizia de pensie ………/..................... este nelegală pentru că Legea 119/2010, în baza căreia a fost emisă, nu abrogă Legea 80/1995 şi Legea 164/2001.

Practic, Legea 119/2010 anulează conţinutul şi efectele acestor 2 legi.

Astfel, potrivit art. 3 din Legea 80/1995 – „Gradul militar este un drept al titularului şi reprezintă recunoaşterea în plan social a calităţii de cadru militar. Gradul de ofiţer, maistru militar şi subofiţer nu se poate pierde decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege”.

Gradul militar este proprietate, are conţinut patrimonial, iar coeficientul de grad mi s-a luat în calcul la stabilirea pensiei militare conform Legii 164/2001.

Prin transformarea pensiei militare, stabilita în baza Legii 164/2001, în pensie pe baza principiilor Legii 19/2000, conform Legii 119/2010, sunt degradat militar, nelegal şi abuziv, contrar dispoziţiilor legale anterior menţionate, în sensul ca nu mai beneficiez de prevederile:

- Art. 11 Legea 80/1995

(1) Cadrele militare trecute în rezerva sau direct în retragere au dreptul la pensie militara potrivit legii.

(2) Partea din pensie corespunzătoare soldei de grad se actualizează permanent potrivit soldei de grad a cadrelor în activitate.

- Art. 48 din Legea 164/2001

(1) Cuantumul pensiilor militare se actualizează după cum urmează:

a) ori de câte ori se majorează solda de grad şi/sau solda funcţiei maxime/salariul de bază al funcţiei îndeplinite/indemnizaţia lunară ale cadrelor militare în activitate, potrivit gradului militar şi funcţiei maxime avute la data trecerii în rezervă, în raport cu procentul de stabilire a pensiei în condiţiile prevăzute la art. 22 - 25, 33 şi art. 78 alin. (1).

Nebeneficiind de aceste dispoziţii legale, mi se aduce un prejudiciu financiar important până la data încetării de drept a pensiei legal stabilite în temeiul Legii 164/2001.

37. Decizia ............../.................. este nelegală pentru că perioada pentru contribuţie suplimentară este acum de ................ , faţă de ......... în vechea decizie pensionare.

Faţă de toate cele de mai sus solicit:

A. ÎN PRINCIPAL:

Anularea deciziei de recalculare a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate al subsemnatului, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate

B. ÎN SUBSIDIAR:

În măsura în care veţi respinge primul capăt de cerere contest cuantumul pensiei.

Anexez: copia deciziei de recalculare a pensiei;

Prezenta contestaţie a fost redactată în 2 (două) exemplare, din care un exemplar l-am trimis la...................................................................., iar celalalt exemplar este la mine.

Data Semnatura

DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII DE PE LÂNGĂ SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAŢII

Atenţie:

- Pe copia deciziei, la finalul acesteia, se consemnează următoarea expresie: ,,Copia este conformă cu originalul” şi urmează semnătura.

- Contestaţia se citeşte foarte atent şi se individualizează, în funcţie de situaţia fiecărui pensionar şi se elimină situaţiile care nu corespund.

Contestare decizie de recalculare S.R.I., Modelul 2: se adreseaza celor care, in baza recalcularii pensiilor, li se pastreaza cuantumul sau se majoreaza (si sunt multumiti) si vor sa atace numai temeiul legal, respectiv Legea 119/2010/HG 735/2010

Model 2

CATRE

Comisia de Contestaţii de pe lângă Serviciul Român de Informaţii

DOMNULE PREŞEDINTE

Subsemnatul ,..............................................................................................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere ( în continuare „SCMD), domiciliat(ă) în localitatea (comuna) ................. , str. .......... nr. ........., bl. ........ ap. ............, jud./ sect. ........, posesor al actului de identitate seria ........... nr. ........ , eliberat de .............................. la data de ............................ CNP ..............................., cu dosar pensie nr. .................................. depun prezenta

CONTESTAŢIE

la Decizia de recalculare a pensiei nr. ......./.................. ce mi-a fost eliberata de Casa de Pensii sectorială a Serviciul Român de Informaţii

prin care solicit:

· Anularea deciziei de recalculare a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate al subsemnatului, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate.

pentru următoarele

MOTIVE

Lipsa temeiului juridic al emiterii deciziilor de recalculare a pensiilor membrilor SCMD

1. Decizia de recalculare a pensiei subsemnatului a fost emisă în temeiul dispozițiilor H.G. nr. 735 din 21 iulie 2010 [ pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor[1]].

2. Prin Sentinţa civilă nr. 338/2010 pronunţată de către Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1371/33/2010, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 38/07.01.2011 pronunţată de Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie, s-a dispus:

„suspendarea executării HG 735/2010, pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii 119/2010, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, până la pronunţarea instanţei de fond”

3. Aşadar, emiterea deciziilor de recalculare s-a făcut în baza unui act normativ lipsit de orice efect juridic în temeiul sentinţei civile mai sus arătate.

4. Faţă de aceste aspecte, rezultă fără putinţă de tăgadă faptul că recalcularea pensiilor în baza unui act a cărei aplicare este suspendată prin hotărâre judecătorească, reprezintă o gravă încălcare a legii, fapt ce este de natură să determine nelegalitatea deciziilor contestate şi a cuantumului pensiilor astfel cum a fost el stabilit.

I. Încălcarea dreptului de proprietate al subsemnatului

5. Ca urmare a recalculării pensiei dreptul de proprietate al subsemnatului a fost încălcat astfel cum este el protejat de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului; putem cita cauza Stec şi alţii contra R.U. al Marii Britanii (06.07.2005) RTDH 2006, în care CEDO a hotărât că prestaţiile sociale intră sub incidenţa Art.1 din Protocolul nr.1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, fiind asimilate bunurilor – obiect al dreptului de proprietate. Curtea Europeană a decis că prestaţiile sociale constituie obiect de protecţie, indiferent de natura contributivă sau necontributivă a acestora.

II. Încălcarea principiului neretroactivităţii legi

6. Măsura privind recalcularea pensiilor stabilite prin legi speciale, aflate în plată la data introducerii sistemului unitar de pensii publice nu se poate face decât prin încălcarea principiului neretroactivităţii legii, prevăzut la art.15 alin. (2) din Constituţia României, republicată, conform căruia „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”

7. Prin Decizia nr. 830/2008 Curtea Constituţională a statuat[2]ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii reglementări, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare. Legea nouă însă este aplicabilă deîndată tuturor şi situaţiilor ce se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi (...)”.

8. De asemenea, menţionez în sprijinul celor afirmate şi Deciziile Curţii Constituţionale nr. 375/2005, nr.57/2006 şi nr. 120/2007, prin care, în părţile relevante, se arată că noile reglemntări nu pot fi aplicate cu efecte retroactive, dispunând numai pentru viitor, fără a aduce atingere drepturilor legal câştigate anterior.

9. În avizul consultativ dat de Consiliul Legislativ cu privire la proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii se arata:

În cazul de faţă, deoarece măsurile propuse nu sunt de natură penală sau contravenţională, ci au caracter civil, ele pot viza doar cazurile care se vor ivi după intrarea în vigoare a proiectului, nu şi situaţiile deja existente.

10. Aşadar, însuşi Consiliul Legislativ, for care veghează la respectarea principiilor elaborării normelor, avertiza legislativul că normele legale trebuie să vizeze numai situaţiile pentru viitor, nu şi cele prezente, în caz contrar încălcându-se principiul neretroactivităţii legii.

11. Concluzionând Consiliul Legislativ apreciază că: pensiile aflate în plată constituie drepturi legal câştigate şi nu pot fi afectate prin recalculare, care prin efectele ei, ar constitui implicit o aplicare retroactivă a legii, orice nouă reglementare aplicându-se numai pe viitor, adică pensiilor stabilite după data intrării în vigoare a acesteia.

III. Încălcarea principiului drepturilor câştigate

12. Decizia de recalculare pe care înţeleg să o contest este nelegală deoarece încalcă un principiu fundamental şi anume: principiul drepturilor câştigate.

13. Acest principiu este consacrat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene arătând că: „dacă prestaţiile acordate în temeiul regulamentului vechi sunt mai favorabile decât cele plătite în conformitate regulamentul nou, acestea nu trebuie să fie reduse” [3]

14. Principiul drepturilor câştigate este expres stipulat în practica judiciară a CEDO, care în mod consecvent a dat câştig de cauză subiecţilor de drept afectaţi din punct de vedere al drepturilor băneşti prin acte normative adoptate ulterior.

15. Acest principiu este recunoscut şi de Curtea Constituţională care a stabilit că „în cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”

16. Rezultă aşadar că prin recalcularea pensiei a fost încălcat principiul dreptului câştigat.

IV. Principiul egalităţii în drepturi şi nediscriminării

Curtea Constituţională prin exceptarea magistraţilor de la recalcularea pensiilor de serviciu, încalcă principiul fundamental al egalităţii în drepturi a cetăţenilor, determinând discriminarea militarilor care beneficiază de pensii de serviciu. Totodată, Curtea Constituţională prin această decizie intră in contradicţie cu propria practică, potrivit căreia,,dreptul la pensie de serviciu îl au toate forţele de apărare şi ordinii publice – armata, poliţia şi serviciile speciale” (Decizia nr. 20 /2000).

Legislaţia comunitară europeană Pilonul al II-lea, Directiva nr.86/378/CEE, modificată prin Directiva nr.96/97/CEE, privind aplicarea principiului egalităţii în schemele ocupaţionale de securitate socială, care acoperă sectorial şi legile speciale de pensii ale magistraţilor, militarilor, poliţiştilor ş.a., a condus la atenţionarea Guvernului României prin Raportul de consultare din 31.01.2007 al Comisiei Europene prin care i ,,se atrage atenţia asupra faptului că, pentru legislaţia neconformă Directivelor cominitare, Comitetul Miniştrilor va transmite Romţniei scrisori de notificare oficială, declanşând astfel acţiunea de neîndeplinire a obligaţiilor de Stat membru al U.E”

Faţă de toate cele de mai sus solicit:

· Anularea deciziei de recalculare a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare lipsei temeiului juridic al recalculării, prin încălcarea dreptului de proprietate al subsemnatului/subsemnatei, precum şi încălcarea drepturilor câştigate.

Anexez: copia deciziei de recalculare a pensiei;

Data Semnătura

DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII DIN CADRUL SERVICIUL RAMÂN DE INFORMAŢII

Atenţie:

- Pe copia deciziei, la finalul acesteia, se consemnează următoarea expresie: ,,Copia este conformă cu originalul” şi urmează semnătura.

Se citeşte foarte atent şi se individualizeză, în funcţie de situaţia fiecărui pensionar şi se elimină situaţiile care nu corespund

[1]Publicată în Monitorul Oficial nr. 527 din data de 28 iulie 2010

[2] Publicată în Monitorul Oficial nr. 559 din 24.07.2008

[3] Cauzele Saieva v Caisse de compensation des allocations familiales - 32/76 şi Mărio Viva v Fonds National de Retrăite des Ouvriers Mineurs - 83/87