vineri, 21 ianuarie 2011

DOVADĂ CĂ SENTINŢĂ 338 DE LA CLUJ ESTE OPOZABILĂ ERGA OMNES ŞI A FAPTULUI CĂ BOC NESOCOTEŞTE JUSTIŢIA


DOSAR NR.7274/2/2010

ROMÂNIA CURTEA DE APEL BUCURESTI-SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Sentinţa civilă nr.4502,

Şedinţa publică de la 15.11.2010 Curtea compusă din: PREŞEDINTE UNGUREANU DOINA GREFIER • TOADER DANIELA

Pe rol pronunţarea asupra acţiunii în contencios administrativ formulată de reclamanta ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CADRELOR MILITARE IN REZERVĂ ŞI RETRAGERE "ALEXANDRU IOAN CUZA", În contradictoriu cu pârâtul GUVERNUL ROMÂNIEI şi intervenientul în interesul pârâtului, MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR, având ca obiect: "suspendare act administrativ".

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică de la 08.11.2010, când au fost consemnate în încheierea de şedinţa de la acea dată ce face parte integrantă din prezenţa hotărâre când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitate părţilor să depună note scrise, a amânat pronunţarea 15.11.2010, când a pronunţat următoarea sentinţa:

CURTEA,

Deliberând asupra cererii de suspendare a executării, de faţă: Prin cererea formulată la 19.08.2010, reclamanta ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI RETRAGERE "ALEXANDRU IOAN CUZA", cu sediul în Bucureşti, a solicitat în contradictoriu cu pârâtul GUVERNUL ROMÂNIEI suspendarea aplicării prevo Legii nr.119/2010, art. 1 pct. a şi suspendarea aplicării prev. H.G. nr.735/2010 până la pronunţarea instanţei de fond cu privire la cererea de anulare a actelor administrative normative arătate mai sus. În motivarea cererii s-a susţinut că prin aplicarea prevo art.1 pct.1 din Legea nr.119/2010 precum şi a prevo H.G. nr.735/2010, mai precis, pentru obţinerea tuturor datelor necesare recalculării pensiilor militare cu toate detaşările de personal militar activ la centrele militare zonale şi judeţe precum şi la instituţiile de arhivă militară activitatea care constă în studierea şi memorarea statelor lunare de plată ale fiecărui pensionar militar pe timp de 20 de ani este imposibil de realizat total sau parţial având în vedere numărul pensionarilor militari în plată.

Aceasta ar aduce o pagubă iminentă pensionarilor militari, cât şi militarilor în activitate dacă li s-ar recalcula pensia conform art.6 alin. A din hotărârea de guvern menţionată în conformitate cu salariul brut pe economie din perioada respectivă.

În drept şi-au întemeiat cererea pe prevo art.14 alin.1-7 din Legea nr.554/2004. La dosarul cauzei s-au depus înscrisuri

Pârâtul Guvernul României a formulat întâmpinare prin care a invocat pe cale de excepţie, excepţia nulităţii acţiunii pentru netimbrare, excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru neîndeplinirea procedurii administrative prealabile, precum şi excepţia lipsei calităţii procesuale active a asociaţiei reclamante.

Pe fondul cererii de suspendare s-a solicitat respingerea acesteia ca neîntemeiată.

S-a susţinut că potrivit art.17 alin.2 din Legea contenciosului administrativ pentru cererile formulate se percep taxele de timbru prevo de Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, or, în speţă, se constată că nu au fost achitate taxele corespunzătoare cererii formulate, motiv pentru care solicită anularea cererii potrivit art.105 alin. 2 Teza finală Cod procedură civilă.

În ce priveşte excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru neîndeplinirea procedurii prealabile, pârâtul susţine că nu sunt îndeplinite disp. Art.7 din Legea nr.554/2004 în sensul că înainte de a se adresa instanţei competenţe, Asociaţia reclamantă trebuia să solicite autorităţii publice emitente revocarea în tot sau în parte a acesteia.

Referitor la excepţia privind lipsa calităţii procesuale active a Asociaţiei reclamante, pârâtul consideră că aceasta a iniţiat cererea de suspendare a executării actului administrativ în nume propriu şi nu în calitate de reprezentant al membrilor săi, astfel încât este lipsită de calitate procesuală activă.,

Pe fondul cererii consideră că nu sunt îndeplinite condiţiile prevo de art.14 din Legea nr.554/2004 invocate ca temei de drept pentru cererea de suspendare, respectiv existenţa cazului bine justificat şi prevenirea unei pagube iminente.

M.A.I. a formulat cerere, în cauză de intervenţie în interesul pârâtului Guvernul României, solicitând admiterea acesteia, iar pe fond respingerea cererii de suspendare a actului administrativ cu caracter normativ contestat, având în vedere, în general, aceleaşi motive de fapt şi de drept invocate de pârât prin întâmpinare.

Analizând cu prioritate potrivit art.137 alin.1 Cod pr. civ. Excepţiile invocate, Curtea urmează a se pronunţa mai întâi asupra acestora, urmând să Ie respingă pentru considerentele ce se vor arăta.

Referitor la excepţia privind nulitatea cererii de chemare în judecată motivată de netimbrarea cererii de suspendare a executării actului administrativ normativ se priveşte ca fiind întemeiată deoarece Asociaţia reclamantă a timbrat corespunzător, fiind citaţi de instanţă cu această menţiune, astfel încât excepţia de nulitate a cererii este neîntemeiată.

Referitor la excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată formulată pe neîndeplinirea cerinţelor prev. de art.7 din Legea nr.554/2004 se constată că Asociaţia reclamantă a îndeplinit condiţiile prev. de art.7 alin. 1 din lege prin Memoriul înaintat Guvernului României şi înregistrat cu nr.610 din 01.07.2010.

Din cuprinsul acestuia se constată că Asociaţia încă consideră fiind procedură prealabilă prev. de art.7 din Legea nr.554/2004, acesta fiind anexat în copie la dosarul cauze; astfel încât se constată că şi această excepţie este neîntemeiată, urmând să fie respinsă.

Referitor la cea de-a treia excepţie invocată prin întâmpinare, aceea a lipsei calităţii procesuale active a Asociaţiei reclamantei, se constată că fiind, de asemenea, neîntemeiată deoarece prin statutul acesteia recunoscut de către filialele asociaţiei, statut înregistrat legal poate să desfăşoare orice fel de activităţi pentru membrii asociaţiei, inclusiv reprezentarea acestora în justiţie.

Se constată că Asociaţia poate reprezenta pe membrii acesteia, având 34.000 de membrii aşa cum rezultă din tabele anexate, Asociaţia cadrelor rnilitare în rezervă şi retragere "Alexandru loan Cuza" are personalitate juridică, astfel încât poate reprezenta în instanţă, ca parte, pe membrii săi

Pentru considerentele expuse se vor respinge ca fiind neîntemeiate excepţiile invocate prin întâmpinare. Referitor la cererea de intervenţie formulată de M.A.I. În interesul pârâtului Guvernul României se apreciază ca fiind lipsită de interes, pentru considerentele următoare:

Sigurul motiv invocat În susţinerea cererii de intervenţie formulată de M.A.I. Este faptul că a fost iniţiatorul H.G. nr.735/2010, fără să facă dovadă afirmaţiei că este iniţiatorul actului administrativ contestat.

Intervenientul nu face dovada unui interes în cauză, interes care trebuie să fie legitim şi actual chiar dacă cererea de intervenţie este formulată În interesul uneia dintre părţi.

În speţă obiectul cererii de chemare În judecata îl reprezintă suspendarea executării H.G. nr.735/2010, ori adoptarea actului normativ a cărei suspendare se solicita este de competenta Guvernului României, ministerul intervenient neavând nici o calitate în speţă şi cererea de suspendare priveşte suspendarea unui act normativ emis de Guvernul României şi nu de intervenient.

Analizând cererea de suspendare a executării formulată de Asociaţia reclamantă se constată că, acesta a rămas fără obiect deoarece prin sentinţa civilă nr.338/28.09.2010 pronunţată de Curtea de Apel Cluj rămasa irevocabilă prin respingerea recursului formulat de pârât de către I.C.C.J. s-a admis cererea de suspendare a executării H.G. nr.735/21.07.2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat a pensiilor poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul Administraţiei Penitenciarelor conform legii nr.119/2010, hotărârea fiind opozabilă erga omnes, astfel încât Curtea va respinge cererea de suspendare formulată de reclamantă împotriva aceluiaşi act administrativ normativ, ca fiind rămasă fără obiect.

PENTRU ACESTE MOTIVE îN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge excepţiile ne timbrării acţiunii, lipsei calităţii procesuale active şi inadmisibilităţii pentru neîndeplinirea procedurii prealabile invocate de pârâtul GUVERNUL ROMÂNIEI.

Respinge cererea de intervenţie în interesul pârâtului formulată de MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR, cu sediul în Bucureşti, Piaţă Revoluţiei nr.1A, sector 1.

Respinge cererea de suspendare a executării prev. Legii nr.119/2010, art.1, pct.1, precum ~i H.G. nr.735/2010, formulată de reclamantă ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CADRELOR MILITARE IN, REZERVĂ Si RETRAGERE "ALEXANDRU IOAN CUZA", cu sediul in Bucureşti, str. Constantin Mile nr.1, sector 1, în contradictoriu cu pârâtul GUVERNUL ROMÂNIEI, cu sediul în Bucureşti, Piaţă Victoriei nr.1, sector 1, ca fiind rămasă fără obiect.

Cu recurs.

Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 15.10.2010.

PREŞEDINTE GREFIER

Ungureanu Doina Toader Daniela

Red. U.D. Tehnored. T.D./5 ex. 17.01.2011

Pentru conformitate Secretar General Gl.Bg. (r)

Radu Şerban DAN I