sâmbătă, 4 decembrie 2010

VĂ PREZENTĂM RECOMANDĂRILE COLECTIVULUI DE JURIŞTI AL S.C.M.D. PENTRU TOŢI MEMBRII DE SINDICAT

Colectivul de jurişti al SCMD, întrunit în ziua de 02.12.2010, vă face următoarele recomandări:

1. Adeverinţele de venit se pot solicita prin cerere personală de preferinţă prin poştă, cu confirmare de primire. Ele vor putea fi folosite în instanţă.

2. La primirea adeverinţelor salariale, verificaţi cu mare atenţie conţinutul acestora, întrucât cei care le-au primit deja, au constatat inexactităţi şi/sau lipsuri. În cazul în care vi se întâmpla acelaşi lucru, contestaţi imediat datele primite.

3. Cererile de recalculare a pensiei să nu se semneze, în nici un caz, indiferent de presiunile făcute asupra dumneavoastră.

Pentru acei dintre dumneavoastră care doriţi să solicitaţi adeverinţe de venit, vă recomandăm modelul de mai jos:

Domnule Comandant,

Subsemnatul/a _____. (r) ________________________________, fiul/fiica lui _______________________ şi ____________________, născut/ă la data de_____________, în __________________________, CNP: ____________________, legitimat/ă cu C.I. seria ___ nr. ________, domiciliat/ă în _________________________________________________

_____________________________________________________________,

Telefon_____________________, în prezent, pensionat/ă militar cu mandat de pensie nr. _______________, prin decizia nr. ______________/________ şi dosar de pensionare nr. _______________/_________, vă rog să binevoiţi a-mi aproba emiterea unei adeverinţe din care să rezulte veniturile brute/nete pe fiecare lună realizate pe perioada desfăşurării activităţii în cadrul ____________________________în perioada_______________________ şi contribuţia la fondul pentru pensia suplimentară.

Data Semnătura